Okulempondo akufihlwa emgodleni

07 Jun, 2018 - 00:06 0 Views

uMthunywa

silo Phumulani Mpofu

ILANGA liphuma lendaba litshone lendaba. Yabambi imini libalalele ngitsho lasebukhweni bezinja lapho imuli yakoNyoni eyamukela ucingo kuthiwa ingane yayo isibangwa lezibi. Babuzizisa bathola ukuthi ilalisiwe esibhedlela esikhulu seGwanda.

Kazange wathandabuza, ngesiphange phange wajikela phansi umakhalekhukhwini uMadlovu watsho esebhekise amabombo esitishini lapho afika wakhwela ibhasi eyayilubhekise ngqo ngaseGwanda.

Lingakatshoni ilanga wayesefikile uMandlovu lapho okwakulaliswe khona intombazane yakhe eyayiyiyodwa uNkulunkulu ayembusise ngayo koNyoni. Uthe efika akutholayo kwakudabukisa indondakazi yakhe isiphefumula ngemitshina isixhunywe lamathumbu (pipe) egazi. Yayisimhlophe nke kungathi silejwabu labondlebe zikhanya ilanga kwazise yayingasela gazi. UManddlovu wayejayele indodakazi yakhe iqatha imnyama okujiyileyo ingumabobotheka wentombi lokhu ayesekubona kwakuzwisa usizi.

ULindokuhle wayeyiliza libelethwe lapho koNyoni kodwa ngokuya kwesikhathi imuli yakoNyoni yayisimamkele njengenzalo yakubo. Njengentombi eyayisebangeni lemfundo ephezulu unina wabona kungcono ukuthi iyethola imfundo engcono edolobheleni leCollen Bawn kulokuthi ifunde emaphandleni okuhanjwa imango emide.

UNyoni wayesebenza emigodini yakule inkomponi ngakho bakubona kukuhle ukuthi ihlale loyise ifunda khonapho. UNyoni wayengusahoho owaziwayo kulenkomponi ngakho labesintwana babezilahlela kuye kungakhathalekile ukuthi batshadile kumbe hatshi.

Isimanje manje salezinsuku sesone ubuhlobo ezigabeni ezinengi. Abadala bathi ekhulele esibayeni kumele uyamukele njengeyakho.kwakumele kube njalo ke lakuLindokuhle kodwa ke uNyoni wayesebone umfazi uLindokuhle yena ebona uyise. Kambe nxa uthango solusidla amakhomane kusuka kubizwe kuthwa yini.

ULindokuhle wayehlukunyezwa nguyise ngokocansi aqede lapho amthembise ukumbulala nxa engachaza le imfihlo. Ngokwesaba okukhulu ingane kaMandlovu yawuvala umlomo okwabangela ukuthi indlela enza ngayo eskolo yehle waba ngumahamba yedwa njengeNdwangu. Alikho ilanga eliyisithutha. Ngokuhamba kwesikhathi wabanjwa yisisu esacina sesimhambisa esibhedlela. Yikho lapho afika alaliswa khona wabanjwa ukuthi selengulamakhwa leminye imikhuhlane ethelelwana ngokocansi.

Imuli yakoNyoni yathi ikuzwa lokho yaqanda amadolo yaba madolonzima kodwa ngokuya kwesikhathi yakutshaya indiva ngoba ivikela isithunzi somuzi wabokubuye futhi umntanabo nguye owayebangcinile ebathengela konke abakuswelayo. Bakuvala lokho bakwenza umthwalo olula bengazi ukuthi isilonda emntwaneni asipholi inxeba lakhona liyahlala likhona.

Unina uMandlovu laye wacabangela eyakhe impilo yodwa ukuthi umkakhe engaya entolongweni uzasala engcinwe ngubani. Endabeni zokuhlukuluzwa imuli yiyo esuka ibe lamandla okudala ukuthi imonakalo eminengi icine ingafikiswanga emaphethelweni.

Isigaba ngesigaba silabo abantu abakhethwayo ukuze bakhangale ukuvikeleka kwabantwana. Ngokuzwa amahungahunga baludingisisa udaba lolu babhalela amapholisa incwadi ngokwemfihlo. Lokhu kwasiza ngoba uNyoni waphetha ngokuya ejele uLindokuhle wathola usizo. Thina njengenhlanganiso yeTrinity

Project sikhuthaza ukuthi umphakathi kanye labakugatsha lokuvikela abantwana esigabeni basebenzisane labezomthetho ukuze kunqandwe ubugebengu obukhona phakathi kwethu.

*Umlobi utholakala kunombolo zocingo ezithi 0773195055 lakukheli ethi [email protected] lakuFacebook page ethiTrinity Project Zimbabwe.

Share This:

Sponsored Links