Ngonjani umngane oqotho?

29 Sep, 2022 - 00:09 0 Views
Ngonjani umngane oqotho?

uMthunywa

Siphathokuhle Ngulube
Salibonani bafundi. Siyahlangana njalo kuleli iviki kuzifundo zethu zenkulumo ngomumo. Ngithemba liyazilandela kuhle njalo liyazithakazelela ngoba injongo yazo yikulakha bafundi njalo zilenze libe lobuntu.

Phela umuntu ongelabuntu kadingakali emphakathini, uyisinengiso nje. Siyaqhubeka sikhangela ngomngane oqotho esixoxe ngaye kabanzi ngeviki ephelileyo.

Sitshilo ukuthi bakhona abangane abenza singenzi kuhle ezifundweni zethu ngenxa yokusidonsela emisebenzini emibi lathi simane silandele njengempumputhe sizibone sesikhalakathele emigodini emnyama okusuka kubenzima lokuphuma kuyo kubeyibo abazali njalo abasenyulayo ngemoya edangeleyo.

Lamuhla sizaqhubeka sikhangela ukuthi abangane nxa sikhangela impilo esiyiphila ngemakhaya basidukisa njani. Bakhona bafundi abangane abasenza sicine sesingamahlongandlebe singasalaleli abazali bethu. Yibo phela laba abangane abasitshela ukuthi abazali bethu basemuva abazi lutho ngempilo yakulezi insuku. Yona mpilo yakulezi insuku leyo yiyo phela esiyenze salahleka, sanhlanhlatha sangena iganga.

Omunye umngane lithi liphuma esikolo azwakale esithi, “jeki! Asidlule sibona iSheri yami!” Nguwe lowana uthatheka ilanga lize liyengena kunina umzali esekhangele indlela amehlo aze aphosa aphumela phandle. Hatshi bafundi umntwana olembeko ngosuka esikolo aqonde ngqo ngekhaya hatshi lo ohamba engena lapha lalapha ilanga lize liyengana kunina. Kanti khona usufike litshona ugwalo uzalubamba nini? Yona iSheri lezingwalo kuyahambisana yini?

Bakhona phela abanye benu abangaziwayo lokuthi batshayisa sikhathi bani lokuthi bangena nini. Lokhu kungenxa yokuthi baphuma lalo liphuma baphenduke njalo selingena kunina. Bakhona njalo abangane abahlala bodwa ngoba abazali besemazweni bezama ukusebenza imali yokuthi kuphilwe.

Yibo laba abangane asebephendule ingakibo yaba yinkundla yokudlalela yonke imidlalo emibi ongayicabanga. Uzwe bethi, “ thina siyazibusa, yithi omastanda” Ngakibo kwabantwana laba yingena phuma angathi zinyosi emgodini wazo. Maye! Uzwele ke umzali lowana osemazweni olala ekhangele edinga imali yokuthi umngane wakho lo adle, agqoke. Umngane lo nguye phela othi ngakibo kukhululekile lingenza noma yini?

Uyazigqaja ngokuzibusa ayikho khona. Yinkundla yakho konke okubi, utshwala, izintombi lokunye okubi okunenginengi. Lafa elihle bakithi. Izolo abantwana bebehlonipha bewesaba amehlo abantu.

Ngithemba liyananzelela bafundi ukuthi abanye abangane babi, bayasilahla endleleni sizibone sesingena ihlathi kube nzima ukuphuma kulo. Asikhetheni abangane kuhle, sibe lelihlo elibanzi hatshi abangane abazaba yimigoqo ekuphumeleleni kwethu. Asihlanganeni ngeviki eza

Share This:

Sponsored Links