Uncategorized

Ngimthanda thandi loba wangifakela

02 Jul, 2020 - 00:07 0 Views
Ngimthanda thandi loba wangifakela UHabasheane loMatebello Jans

uMthunywa

EBANTWINI abanengi ukusebenzisa umuthi ukuze uthole uthando kwandise ukungasebenzi kumbe kusebenze nje okwesikhatshana.

Kodwa-ke lokhu akunjalo kuzithandani esezigugile uHabasheane loMatebello Jans asebeleminyaka engu-57 betshadile.

Uthando lwabo luqina kusa kwamalanga njalo bakholwa ukuba lokhu kubangelwa yikuthi uNkosikazi Jan wafakela umkakhe umuthi wokwenza ukuthi amthande kakhulu angabe esabona amanye amantombazane, lokhu abakubiza ngokuthi yi “korobela”.

Ephethe utshwala bakhe abuthandayo exoxa lephephandaba leDaily Sun uHabasheane uthe uMatebello (77) uyisipho sakhe esiqakathekileyo njalo esimangalisayo empilweni yakhe.

“Ngangingubhilida ngesikhathi ngiqala ukumbona ngomnyaka ka1963,” utsho njalo.

“Wangiqoma sathandana okwenyanga eziyisithupha andubana ngimthathe. Omalume bathunywa ukuyalobola sacina sitshada umtshado wesiSotho.

“Wayengasintombi yami yakuqala kodwa nguye owangenza ngaphosa ngasangana ngothando, lalamuhla kunjalo”.

Ikhehla leli elileminyaka engu-81 njalo lidabuka ePhahameng eMangaung eSouth Africa lithe nxa umkalo engekho liyamkhumbula kakhulu.

Abangane balo babehlala belihleka ikhehla leli bethi ladliswa kodwa lona alizange libe lendaba lakho lokhu.

“Ngangisizwa ukuthi uthando engilalo lwalungajayelekanga njalo lungafani lolwabanye kodwa akuzange kungihluphe lokhu. Uthando lwethu lwavutha ngendlela emangalisayo, lalamuhla kunje luyavutha.

“Kuliqiniso ukuthi wasebenzisa ikorobela kimi kodwa lalamhlanje lokhe sithandana, sisonke njalo sithandana kakhulu. Ngibonga iNkosi ukuthi wangidlisa nanko phela lamuhla silemuli yethu enhle njalo sithandana ngendlela emangalisayo.

Laba ababili babusiswa ngabantwana abayisithupha kodwa abane sebedlula emhlabeni.

UMatebello uthi umuthi wokudlisa umkakhe wawuphiwa ngomunye umngane wemuli yangakibo. Uthe ayekufuna nje qha yikuthi bathandane kungabi lobaphazamisayo.

“Ngangifuna umkami angabi ngumehlomehlo athande mina ngedwa. Lakanye umuthi lo wangenzela kuhle,” utsho njalo.

Kazange athande ukulandisa ngomuthi wakhona ngaphandle kokuthi wawufaka ekudleni komyeni wakhe.

“Ngamnxusa ukuthi azokudla ukudla kwemini, ngafaka umuthi ekudleni kwakhe. Ngangizimisele ukwenza loba yini ukuze angithathe.

“Ngesikhathi sethu sasilo bheka mina ngedwa kuzwa hatshi limithi yakulezinsuku ebulala uthando kulokuthi iluvuthise.”

Laba ababili bebefuna ukuvuselela izifungo zomtshado wabo kodwa behluleka ngenxa yokuza komkhuhlane we-Covid 19.

Umzawabo walaba ababili owale ukuqanjwa ngegama oleminyaka engu-68 yokuzalwa uthe: isangoma esanikeza uMatabello umuthi sasibizwa ngokuthi Mathando njalo sidabuka eNorth West kodwa kudala sedlula emhlabeni.

Omunye umakhelwane wabo uSatile Mojeki (68) uthe useleminyaka eyedlula amatshumi amane esazi laba ababili.

“Sengilesikhathi eside ngisazi laba ababili njalo okuhleli kungimangaza yindlela abathandana ngayo kanye lokuthi bayenelisa ukulungisisa izinkinga zabo kuhle kungela budlwangudlwangu ngaso sonke isikhathi.” — Daily Sun

Share This:

Sponsored Links