Uncategorized

‘Ngaqala ukuboniswa ngileminyaka engu-17’

31 Aug, 2023 - 00:08 0 Views
‘Ngaqala ukuboniswa ngileminyaka engu-17’ UNokuthula Hobane

uMthunywa

Langelihle Moyo
KULENINA lesiJawundeni eSamlodi elidumileyo ngezokwelapha ngokwesintu kanye lokomoya, lo owesifazane kukhanya uyabanceda kakhulu abantu ngenhlupho ezehlukeneyo, njalo uthengisa lemithi etshiyeneyo elapha izifo ezehlukeneyo.

UNokuthula Hobane oleminyaka yokuzalwa engu-38 odabuka eGwanda endaweni yeSamlodi ngaphansi kwenduna uMarupi, uthe yena usebenza ngokomoya lokwesintu ngesikhathi esisodwa abuye njalo athengise imithi leziwatsho, imithi yokugeza iminyama, amathunzi amnyama lezichitho.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa, uNkosazana Hobane uthe waqala ukuboniswa eleminyaka engu-17 yokuzalwa,

“Mina isipho lesi ngazalwa laso, kodwa ukuzwa lokubonakala ukuthi ngilesipho lesi kwaqala sengileminyaka yokuzalwa engu-17, ngalesosikhathi ngangingumzalwane webandla leZCC kodwa ngacina ngiphumile ebandleni ngoba amadlozi ami abengazwisisani lenkonzo yami.

“Mina ngiyeluleka abantu ikakhulu ngezemitshado lezo mendo, lokho ngikwenza ngoba ngilandela esengike ngahlangabezana lakho empilweni njengomuntu wesifazane, mina ngangitshaya indoda yikho lingibona lanamhlanje ngingendanga, kodwa khathesi sengikhulile sengisenelisa ukuthi ngifundise abanye ukuthi indoda iphathwa njani, lokuthi lawe njengomuntu wesifazane ukuze ubukeke kuhle kumele wenze njani,” kulandisa uNkzn Hobane.

Ubuye wakhuluma ngokuthi isintu sakhe lomoya ukusebenzisa njani ndawonye.

“Ekusebenzeni lapha kuyabe sokusiya ngokuthi uhlupho lwakho lunganani njalo lufunani, ngifake umzekeliso wokuthi mhlawumbe umuntu abuye athi loba angaze ageze njani indoda ayisamnaki, lapho-ke ngiyabe sengikwazi ukuthi yisichitho besengimnika isiwasho sokugeza umnyama lesichitho lezinye nje izifo engiyabe ngikwazi ukuthi ngiyamupha uzifozonke.

“Besokusithi kulomunye ongabuya elohlupho oluyabe lufuna sitshaye amathambo senelise ukuxhumanisa amadlozi ami lawakhe, ukuthi idlozi lalowo odinga uncedo likhulume kimi yena ephendulana lalo lokhu sikubiza ngokuthi yifemba,” kutsho uHobane.
Esephetha uthe yena inhloso yakhe yikunceda abantu kakhulu, kalandaba lemali.

“Inhloso yami yikunceda abantu abahlangana lenhlupho ezitshiyeneyo, banengi abantu ngibasiza labo nxa sebesizakele bayaletha ubufakazi ukuthi engibenzele khona kusebenzile njalo abanye bayaphenduka bazobonga ngakhonokho okuncane abayabe belakho, ukuthi umuntu abuye azobonga kuyabe kuphuma enhliziyweni yakhe, njalo ayisikho ukuthi nxa ungasabonganga ngizazonda. Angizondi mina, engikufunayo yikuqhuba umsebenzi wenkosi njengalokho engikufundiswayo ebandleni lapho engikhonza khona eRevelations Spiritual Home.

“Mina ngizisebenzela kuhle, sokusele ukuthi ngithole amaphepha ami angivumela ukuthi ngisebenze ngokusemthethweni,” kuphetha uNkzn Hobane.

Share This:

Sponsored Links