Uncategorized

Ncedani bo!!! . . . Ngithanda omahotsha

07 Jun, 2018 - 00:06 0 Views
Ncedani bo!!! . . . Ngithanda omahotsha Ukhulu othanda omahotsha

uMthunywa

UKHOLWA ukuhalalela kwakhe ucansi yisiqalekiso.

Khathesi lindoda eleminyaka engamatshumi ayisithupha lasitshiya galombili (68) sidinga usizo.

“Kubi!” kutsho ukhulu lo ovela eBochabela, Mangaung esabelweni seFree State kweleSouth Africa.
UNkosikazi wakhe oleminyaka engamatshumi amahlanu lantathu (53) uthi uyakwazi indlela embi umkakhe aziphethe ngayo.

Loba kungamthabisi ukuthi akwenze lokhu, uyakuvumela njalo ngeke atshintshe ingqondo yakhe.

Abalali mbheda munye njalo akumelanga amthinte unkosikazi wakhe.

“Ulamandla omfana oleminyaka elitshumi lasitshiyagalombili (18), ngeke ngimelane laye. Akufunayo lucansi kuphela!” kutsho uNkosikazi.

“Ngiyamvumela ukuthi aphume ayelala lapho afuna khona”.

Uthi sebeleminyaka eyisikhombisa bengalali mbheda munye.

“Ngihluphekile ukuthi mhlawumbe kenzi ucansi oluphephileyo labomahotsha bakhe.”

UThabo uthi inengi labangane bakhe alisenelisi ukwenza ucansi.

“Anginathi maphilisi loba imithi ukuthi ngenze kuhle emacansini,” kutsho uThabo.

“Abangane bami bafuna ukuba njengami.”

Kodwa loba abangane bakhe becabanga ukuthi ulenhlanhla, yena ukholwa ukuthi uqalekisiwe.

“Sengileminyaka eyisikhombisa ngizama ukulwisana lohlupho lolu,” kutsho uThabo.

UKhulu lo lomkakhe bonke sebathatha umhlalaphansi.

Bahlala endlini yinye labantwababo njalo bagcinwe yibo.

“Nxa ngilemali, engikucabangayo kuphela yikuyathenga umahotsha.

Uthi usebenzisa ikhondomu kodwa lokhu esesaba imikhuhlane etholakala emacansini.

“Ngiyakwazi akulunganga kodwa angenelisi ukuzithiba. Kwezinye izikhathi ngithenga abesifazana abathathu ngelanga ukuze ngingacabangi ngocansi nxa ngifika ekhaya,” kutsho uThabo.

“Kulesangoma esake sangitshela ukuthi kulomuntu owangifaka isiqalekiso, kambe ngubani ongaqalekisa indoda engangami?

Uthi ulabantwana ababili asebekhulile.

“Ngililunga lenye isonto njalo angifuni ukuthi babekwazi ngohlupho lwami. Ngesaba ukuthi bangangibandlulula.

ISangoma uMamoya Rakauoane uthi: “Udinga ukugeziswa yisangoma esiqinileyo ukuze ukuhalela kwakhe lokhu kuphele.

“Ngikholwa ukuthi uledimoni elithanda ucansi.” — Daily Sun

Share This:

Sponsored Links