Uncategorized

‘Natha umthambiso wami uphole’

10 Jun, 2021 - 00:06 0 Views
‘Natha umthambiso wami uphole’ UIshmael Muronda

uMthunywa

INDODA ehlala ku Unit A, eChitungwiza, ithi yenzelwa amanyala ngelinye inina eyake yajola lalo nanko phela yayifaka ulunyoka okwenza umlenze wayo wavuvuka njalo inina leli kubikwa liyafunga lithi nxa indoda le ifuna ukusila kumele inkunkuluze umthambiso walo.

UIshmael Muronda oleminyaka yokuzalwa engu-47 uthi owayeyisithandwa sakhe lo (ibizo lakhe silalo) nguye owamenzela amanyala ngenxa yomona kanye lokuzondela ukuthi kasamlobolanga.

Uthi wamtshela ukuthi “Sizaqedelana” ngemva kokuba eyale ukumthatha njengonkosikazi wakhe wesibili.

Inina leli, elalingumngane kankosikazi kaMuronda, lithe lathandana lalindoda ngesikhathi lisebenzela eNamibia laze laphenduka ekhaya, besenza okokutshontshela ukubonana.

“Ngathandana lomama lo owayengumngane womkami sisenza okokutshontshela. Kungathi kunguye owangikhombisayo nanko phela wayengithumezela imilayezo elobe amabala angakhulumekiyo ngacina ngiwela lami,” utsho njalo.

“Umama lo wayefuna ngimenze umfazi wesibili. Wangithembisa ukuthi ngingekela ukunatha umthambiso wakhe nje, unyawo lwami kalupholi. “Wake wafika esithi ulande ukuzonginika umthambiso wakhe nginathe kodwa kwacina kusiba lomsindo phakathi kwakhe lezihlobo zami ngacina ngingasawunathanga.”

Umlenze walindoda usuvuvuke okokuthi kayisenelisi ukugqoka amabhulugwe amade njalo kayisenelisi khona ukuhlangana lonkosikazi wayo emacansini.

“Ngangingunogada kwenye inkampani eHarare lapho unyawo lwami olwaqala ukuvuvuka ngomnyaka ophelileyo.

Ngangandise ukuyavakatshela ekhaya koZvimba lapho engangisenza imisebenzi etshiyeneyo eyayinginika imali kodwa khathesi angisenelisi.

Uthe uyazama ukucela uxolo kunina leli kodwa liyala lithi uzaze afe kuphela.

“Angilakho engingamnika khona njengoba umsebenzi waphela.

“Umkami ulomntwana omncane kanye labanye abathathu abafundayo. Abanikazi benkampani engangiyisebenzela bathi njengoba ngigula akula abangakwenza,” utsho njalo. Uthe kumaviki amathathu edluleyo inina leli lafika emzini wakhe lafika labanga umsindo kwaba yisiwowowo lisithi lona lingunkosikazi wakhe wesibili.

Uthe waya esibhedlela lapho abafika bamtshela ukuthi kufunakala imali engange $33 431 yokukhangelwa ngudokotela kodwa bayiswela imali le.

“Imali kadokotela angilayo, ngiphila ngokuya kubaphurofethi lapho angitshela khona ukuthi umama engamalayo nguye obangela inhlupho zami zonke ngenxa yesikhwele kanye lokuthi ngekelelani ukumlobola.

“Bathi nguye kuphela qha ongangisiza ukuze unyawo lwami luphole.”

Uthe wacela uxolo kunkosikazi wakhe ngokumzwisa ubuhlungu ngokuthandana lomngane wakhe, njalo umkakhe nguye omsizayo nanko phela yena kasasebenzi.

Unkosikazi wakhe uLocadia Muchingami-Muronda (40), uthe ukuthi umkakhe wayethandana lomngane wakhe wabakwazi esegula.

“Abantu laba babethandana mina ngingazi, ngaqala ukukuzwa esegula. Sengamxolela engikufisayo nje yikuthi aphole nje umkami enelise ukusebenzela imuli yethu.

Intatheli kayenelisanga ukukhuluma lenina okubikwa lafaka uMuronda ulunyoka.

UKhulu uElisha Mutanga weHarare uthe munye umuntu ongasiza uMuronda.

“Ukunatha umthambiso wakhe ohlanganiswe lemithi yesintu yikho kuphela okuzakwenza asile. Kamncenge umama lo bazwanane ngoba angekela ukwenza njalo angafa,” kutsho uKhulu Mutanga.

Share This:

Sponsored Links