Nakelelani izifuyo zenu ngendlela elinakekela ngayo abantwabenu

31 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Nakelelani izifuyo zenu ngendlela elinakekela ngayo abantwabenu

uMthunywa

Edson Khumalo
ABALIMI beZimbabwe yonke jikelele baxwayiswa ukuthi banakelele izifuyo zabo ngendlela abanakekela ngayo izimuli zabo ukuze bavikele ukulahlekelwa yizifuyo.

Ekhuluma loMthunywa uDokotela wezifuyo uNdabezinhle Mkhwananzi weVeterinary Services uthe izifuyo ezinengi zifa ngoba zinganakekelwa.

“Isifuyo kumele sifane xathu lendlela onakekela ngayo umntwana nxa ungumlimi oqotho. Ukulahlekelwa yisifuyo esisodwa kumele kumhluphe umlimi kuze kufike ekuthini adingisise ngomkhuhlane owehlele isifuyo sakhe,” kuchaza uDkt Mkhwananzi.

UProvincial Crop and Livestock Production Officer esabelweni seMatabeleland North uMnumzana Dumisani Mbikwa Nyoni ugcizelele ngokuqakatheka kokunakekela izifuyo esithi abalimi kumele bangagulelwa yizifuyo zabo badingisise baze bathole okuyikho okuhlupha izifuyo zabo.

“Nxa isifuyo esisodwa sithe sagula dingisisa ukuthi sibulawa yini usenzela ukuthi wazi ukuthi uthathe nyathelo bani. Nxa kuthe kwafa osisodwa kumele umlimi kumhluphe ukwenzela ukuthi enqabele ukuphinda alahlekelwe futhi,” kutsho uMnu Nyoni.

Abantu kumele bazinikele ezifuyweni zabo ngendlela abazinikela ngayo ebantwaneni babo nxa kuyikuthi imithi iyadula kumbe itholakala kwamanye amazwe kabathathe amanyathelo bayeyithenga phandle kamazwe.

Abalimi kumele bazi ukuthi inkomo kumele zinakekelwe ngendlela abantu abanakekela ngayo abantwababo, kuthathwe amanyathelo ahambelana lalawo abawathathayo nxa kuthe kwehla umkhuhlane emntwaneni.

“Ngekhaya abantu sihlala silemithi eyokuthi nxa umuntu angaphathwa likhanda uyaphiwa anathe, kuqakathekile ukuthi umlimi ahlale elemithi yenkomo,” kutsho uMnumzana Nyoni.

Uthe umlimi kumele ananzelele lezibonakaliso ezisegcekeni ezinjengokuqhula kwesifuyo adinge imbangela abe sedinga imithi eqondileyo.

Uphethe ngokukhuthaza abalimi ukuthi basebenze ndawonye labalimisi babo njalo babone ukuthi inkomo zabo zinathile, konke lembuzi kanye lenkukhu.

Share This:

Sponsored Links