Mvunulo bani le?

24 Nov, 2022 - 00:11 0 Views
Mvunulo bani le?

uMthunywa

Siphathokuhle Ngulube

Salibonani bafundi. Ngithemba liyiqhuba kahle imihloliso. Selidumela emansumpeni. Kungekudala liyabe seliqedelane layo imihloliso. Abanye ukuqeda imihloliso lokhu kuzabaguqula izimilo bajike babe yizihlahla ezingabaswayo ezingangeni ekhaya.

Inengi lizajika libe ngumhlambi kazalusile kube semahlangeni nje kungakhathelekile lokuthi bahlala lobani. Inengi lenu bafundi seliqalile nje ukuhlupha lemihloliso ingakapheli. Mvunulo bani kanti le esibonakala kini bafundi? Kambe itshengisani le imvunulo ngani? Awu! Lafa elihle.

Kuliviki ababalisi kwesinye isikolo bakhuze imihlolo lapho ihlekana lamantombazana libuye seliqume izigqoko zezikolo zaba ngenye into nje ezilayo. Abantwana babantu besebezihambela nje nqunu.

Kuthe lanxa nje sebebuzwa ngesiga sabo lesi bangatshengisi ukuswaba kodwa bakhomba ubuqholo obumangalisayo ngoba bona bebengaboni okubi ngabo. Kodwa kusani lokhu bafundi?

Mvunulo bani yonale etshiya izitho zonke nje phandle. Kufundeka njani abantu benqunu? Asisakwesabi ukuhamba nqunu bafundi. Inengi lenu ukuqeda imihloliso lokhu sekuliguqule nje izimilo selisenza okungakhangelelwanga. Intombi elenhlonipho ikhanya ngokuzihlonipha hatshi nje ukuthi umuntu ahambe ezithengisa umzimba. Imvunulo yesikolo kufanele ikhanye ukuthi asimvunulo yomceco.

Ababalisi besabambe imilomo ngamantombazana abuye egqoke okwesabakekayo nanko amajaha lawo ethutsha egqoke izingwane zewulu zadonswa zavala ubuso. Abanye njalo besebesike amabhulugwe athungwa aba ngompompi umuntu eseze ehamba angathi uyatanasa ngoba phela selibamba ibhulugwe.

Ubungafunga uthi baya emgidweni werabi. Bathutsha njalo abanye begqoke okuzingwane okuncane okungathi ngokwelanga kodwa ngendlela obekuquthiswe ngayo emakhanda kuvelile ukuthi ngeke kube ngokokuvikela ilanga.

Kwamane kwacaca nje ukuthi abafundi bagqokele umceco. Abanye njalo bebegqoke inkalakatha zamajesi alemibala yonke nje ongayicabanga kodwa imibala le iphambene lombala wesigqoko sesikolo.

Hawu kanti kukhale nyonini bafundi? Mvunulo bani yonale esikolo? Kuvelile ukuthi zonke lezi izimpahla esezigqokwa ngabafundi zigqokelwa nje ukuthi umuntu aphambane lomthetho wesikolo ngoba nje imvunulo eqondileyo eyesikolo abafundi balayo ngalokho-ke injongo yokugqoka lokhu yikufuna nje ukuphambana lomthetho wesikolo.

Hawu lafa elihle! Ababalisi sebetshona bexotshana lalezi izikliwi eziqamula umthetho wesikolo ngabomo! Hayi bafundi asizameni ukulandela imithetho yesikolo lanxa nje sesizaqeda. Kuhle ukusuka kuhle endaweni hatshi ukutshiya ibizo elibi. Likhumbule phela ukuthi kusasa kuyizolo njalo impilo liviri. Ungalufuna usizo lwesikolo phambili. Asihlanganeni ngeviki ezayo.

Share This:

Sponsored Links