Uncategorized

Moya bani osungene emdenini eminengi?

12 Nov, 2020 - 00:11 0 Views
Moya bani osungene emdenini eminengi?

uMthunywa

Silo Mehleli Dube

IZOLO bekungaba ngumtshado, ukuphumelela komntwana kungaba yizifundo zaphansi kumbe ezaphezulu umdeni ubuqoqana atshayelwe ihlombe, enzelwe umdlalo wokujabulelwa esenzelwa amhlophe, aphiwe izipho laye azizwe eqakathekile ukuba lilunga lomdeni.

Kwakuthi mhla kutshada elinye ilunga lomdeni akhungwe, longela nkomo kumbe imbuzi ahle abelesibaya. Uthole obabakazi labomalumekazi bediyazela bekhunga ngezitsha, ukwenzela ukuthi nxa eqala umuzi wakhe indingeko zibe lutshwane.

Lezinsuku kuvamile emdenini eminengi noma elinye ilunga lomdeni lithe lenza into enhle, ekhuphukisela phezulu ibizo lomdeni, amanye amalunga angakutshayi ndiva, kwesinye isikhathi uthole bengazi lutho ngento enhle eyabe iyenzwe lilunga lomdeni.

Izolo ubuthola wonke amalunga omdeni ematasatasa ekhwathaza, ezithintitha ukuthi labo babe lesiqiniseko ukuthi bakhungile. Okwenzakala lezinsuku bafihlelana sibi semfa kumbe umkhuhlane welinye ilunga lomdeni.

Ngake ngabona omunye eqhatshe abantu abazokhala emfeni, ngamangala abantu beqhinqa isililo umufi bengamazi lokumazi, kambe wake wakuzwa ngaphi, yimihlolo. Umuntu lomuntu ulemvelaphi yakhe, ukhalwa kakhulu ngabakibo ngoba nxa sebebetha izibongo lezitemo zakibo wena uzazazela ngaphi.

Labo ababeqhatshiwe ngabatshela ukuthi bangalokothi baphinde ukwenza ihlazo elingako, njalo nxa lempilo isibasinda edolobheni ababhekise amabombo lapho abadabuka khona, bayekwelusa amahashi aboyisemkhulu.
Noma imali singelayo siyidinga emini lebusuku kodwa leyo eyokuthi uzakuya hlaba umnkulungwane emfeni zabantu ongabaziyo, hayi bo. Kuqakathekile ukubambisana ingaba yini lingumdeni zonke izinto zibalula ngoba liyabe lilembono etshiyeneyo.

Ilunga lomdeni wakho othi awukhulumi lalo khumisana lalo umlotha liphile kamnandi lentsha ihambe ngosondo oluhle. Isikhathi esinengi uzafica ukuthi imideni eminengi akukhulunyiswana bebanga into abangeke bayichaza, kanengi kubangwa ubuthakathi babogogo abafa ntolontolo bengakazalwa bagaxe ijogwe lenzondo engabasindawo.

Ayixabene.

Umlobi ungamthinta ku 0714355641

Share This:

Sponsored Links