Uncategorized

MBONO: Ungaxola udlulele phambili uyafa na?

30 May, 2024 - 00:05 0 Views
MBONO: Ungaxola udlulele phambili uyafa na?

uMthunywa

ABADALA babethi indlovu iyahlatshiswana kwesinye isikhathi ubezwe bebabaza besithi ikhotha eyikhothayo kukanti izandla ziyagezana. Mahlabezulu sithi inyoni zibanjwa zisemaphuphu kukanti amathole akhethwa kusakhanya yikho nje ukuxolelana kubalulekile.

Ukuxolelana kuqakathekile ngoba phela nxa kungelaxolo isizwe sethu singatshabalala siphele sicatshe njengo mswenya sungene emhlabathini.

Wonke umuntu odalwe ngokwenyama uyawenza amaphutha ngakho-ke kumele sikwamukele kunjalo ngoba vele lasemandulo kwakunjalo, uMvelinqangi wakudala kwabanjalo.

Owenza iphutha limvelela njengesela laye engananzeleli ukuthi wenze iphutha kwesinye isikhathi angaziboni acine senanzelela nxa setshelwa ngabanye ukuthi laphaya uphambanisile.

Udaba lwamaphutha solwenze kwaba lezililo lezinhlungu ezinengi phakathi kwethu, isizatho siyikuthi abantu bayehluleka ukuthi bamukele ukuthi iphutha likhona ngakho-ke kumele baxole badlulele phambili.

Izimfa sizwa ngazo kusa kwamalanga ngokuthi abantu babulalene isizatho siyinzondo equbuke kibo ngemva kokonwa ngabanye bengahlosanga kube liphutha nje. Kambe sibili sungaze ubhejele ukuthi ubulale umuntu ngoba ekwenzele kubi ukhethe ukuyahlala entolongweni impilo yakho yonke kulokuthi uxole udlule kikho.

Endulo okhokho babethi okungapheliyo kuyahlola ngoba basebebonile ukuthi akulanto ehlala ikhona sikhathi sonke, okunye kuyaphela, pho kungani inengi lethu sokungathi lidalwe ngensimbi na ukuthi ngezake ukwazi ukuthi uphosele khatshana inzondo yakho le uxole uyephambili ngempilo.

Kubi kakhulu ukubamba isikhwili, kumele sixolelane ngoba kwesinye isikhathi nxa singaxolanga sicina senze labo abenze amaphutha bacine bezenza kubi empilweni zabo ngoba bekhulelwa yimicabango lokwesaba.

Impilo yendulo ayifani leyalamuhla ngoba sokulenguquko njalo labo ababeyimithombo yolwazi lwamasiko ethu abasekho kulo umhlaba, bahamba befumbethe ulwazi lwabo lonke badliwa ngamagenga lalo.

Abantwana balezi insuku abasafani labendulo ngoba inengi asebekwenza ngokwakungekho ngesikhathi abazali babo bekhula. Inengi lamantombazana akulezinsuku ayazithwala esesemancinyane.

Nxa bekwenza lokho abazali bayazonda bagane unwabu bekhohlwe ukuthi asechithekile awasabutheki ngakho-ke kumele babone ukuthi bayaqhubeka njani besiyaphambili. Abazali bayatshingela indodakazi zabo kakhulu baze bafike esigabeni sokuthi bayakhalala impilo zabantwana babo. Ukungaxoleli abantwana nxa sebethe baphambanisa boniwa bacine bethatha isinqumo sokuthi ayekhupha umthwalo okuvame ukudalela ukufa komntwana lonina osesiswini. Abanye bayabaleka ekhaya bethi bengabeletha belahle umntwana egangeni okuyisenzo esibi ngoba usane alulacala. Konke lokhu kudalwa ngumzali oyehluleka ukuxola.

Amaphutha akhona lakini bazali ngakho-ke kumele lihlale phansi likhumisane lidlulele phambili. Lezinsuku manengi amacala enzakalayo abathandanayo ababulalanayo ngoba kube lomunye ophume phandle. Uyezwa kuthiwa indoda eqotho ibulele umkayo yaqeda lapho layo yathatha impilo yayo.

Umbuzo esikutshiyela wona ngowokuthi: ungaxola udlulele phambili ngempilo uzakufa na?

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds