Lwisani izinanakazana ezibangela ukukhunta

06 Aug, 2020 - 00:08 0 Views
Lwisani  izinanakazana ezibangela ukukhunta

uMthunywa

Joel Ndlovu
ABALIMI sebekhuthazwe ukuba balwise izinanakazana ezibangela umkhuhlane wokukhunta oyiwo obulala intanga zezilimo ezihlanyelweyo.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uNkosikazi Agnes Ndebele oyingcitshi kwezokulima esabelweni seMatabeleland North uthe izinanakazana ezibangela ukukhunta ziyingozi ngoba zenza intanga zibole.

“Izinanakazana lezi ezibangela umkhuhlane wokukhunta zibizwa ngokuthi yi-fungi. Intanga ingakhunta iyabola ife.

“Umlimi kumele akuqakathekise ukuthi uthelela ngonanzelelo njalo katheleli kakhulu okuzabulala intanga. Umkhuhlane wokukhunta obangelwa yizinanakazana uqedwa ngokufafaza imithi ehleliweyo ebulala lezo zinanakazana,” kuchaza uNkkz Ndebele.

“Ukukhunta lokhu kubangelwa yimihlobo yezinanakazana ezibizwa ngokuthi ngama-Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium, Verticillium, Macrophominia. Izinanakazana lezi ziyajayela imithi masinya ngakho ke kuqakathekile ukuthi umlimi atshintshanise imithi ayisebenzisayo ngaso sonke isikhathi ukwenzela ukuthi kubelula ukuziqeda,” kulandisa uNkkz Ndebele.

Uqhubekele phambili esithi umkhuhlane lo uthelelwana lula usuka kwenye intanga usiya kweyinye.

“Intanga eyodwa nxa ingahlaselwa yilo umkhuhlane iyahle ithelele ezinye ngakho ke umlimi engazehlukanisa ukuthi zingathelelani. Kulezi eziyabe sezihlanyeliwe uyagebha azisuse enhlabathini ahlanyele kiyo lezo ntanga.

Share This:

Sponsored Links