Uncategorized

Luyinkinga uthando olwakhiwe ngomuthi

19 Nov, 2020 - 00:11 0 Views
Luyinkinga uthando olwakhiwe ngomuthi

uMthunywa

NGIYAZI ukuthi singabantu senza izinto ngendlela engafaniyo futhi sicabanga ngokungafani, kodwa ngiyafisa abantu bazijwayeze ukungayifaki imithi othandweni ngoba uthando olulomuthi phakathi aluphili kahle.

Akukhathaleki kungabe usetshenziswa ngowesifazane okanye owesilisa.

Namhlanje ngifisa ukukhuluma labantu abakhonze kakhulu ukusebenzisa imithi ukuze baqinise uthando noma ukuze benze uthando lusebenze.

Okokuqala kumele lazi ukuthi uthando ngumuzwa ozifikela wona akusiyo into ongayakha noma ongayiphoqa, yebo ngiyavuma ikhona imithi yokwakha uthando kodwa imvamisa lolo thando alupheli kahle ngoba kusuke kube luthando lokuzakhela.

Uthando olwakhiwe ngomuthi luba lezinkinga ezinengi ngokuhamba kwesikhathi kokunye uthole ukuthi awuselayo imali yokulanda umuthi bese kuyaqala ukumotsheka okanye uthole ukuthi obumsebenzisela umuthi sebemvusile waphaphama umuthi awusazweli.

Ngaphandle kokuthi umuntu osetshenziselwe umuthi ugcina esedansela esakho isigingci kodwa bunengi ubungozi obungadalwa ngumuthi kuloyo muntu, okungaba ukuthi omunye uyamgulisa mhlawumbe aze atshone ngenxa yesidliso, omunye umenze aphathwe isifuba esingapheli, omunye umphendule isilwane ngitsho uthi uyochama afune ukuhamba lawe.

Ngitsho uya emcimbini ekhaya kini afune ukuhamba lawe acine esekulusa engasafuni ngitsho ubingelelwe abantu, isicino akutshaye uma ebona uhambisana lomuntu wobulili obungafani lobakho bese ekucineni athi kungcono sife sobabili ngoba ngilomona ngawe angifuni muntu eduze kwakho.

Kunengi lokunye okungaba yingozi ethandweni olwakhiwe ngomuthi, yingakho kubalulekile ukuzifundisa ukuthanda ngenhliziyo yakho langothando olusuka ekujuleni, uma seluphelile futhi ungaphoqi isimo kodwa wamukele bese uqhubeka ngempilo yakho.

Ngiyazi sikhuluma nje banengi abantu abazitshela ukuthi basethandweni kanti ngolwamanga futhi lusazophela, ngiyafisa lalabo abazinikele ekwakheni uthando ngomuthi kube ukuthi sebeyayazi into abayifunayo labayenzayo ngoba kubuhlungu ukudlisa ingane yomuntu uyiphendule isithithithi sakho ekugcineni uyilaxaze kanjalo ebese ilokhu ikulandela ngenxa yokuthi kunale nto owayifaka yona. Akusisona ke isidliso elingena emlonyeni kuphela kodwa zinengi izinto ezenziwa ngabantu abomele ukuthandwa ngenkani.

Abanye batshiqeka lezinto ezithweni zabo zangasese ukuze bajabulise ngethemba lokuthi ngeke uthando luphele.

Ngake ngatsho ekuqaleni ngathi indoda iyakutshiya noma unjalo, ngatsho futhi ukuthi uthando lwakhiwa amagatsha amanengi ahlukahlukeneyo, ayikho into eqinisa uthando ukudlula isimilo inhlonipho, ukuxhumana lokuzwana komoya legazi futhi nifane nabangani.

Umuthi lingawufaki othandweni lwenu ngoba uzamotsha izinto futhi inhlonipho lokunye kwalokhu engikubale ngenhla kungaqhamuki kumuntu oyedwa kodwa akuqhamuke nhlangothi zombili ngoba phela liyathandana.

Ungazisebenzisela umuthi wakho uma ufuna ukuzihlanza wena ukuze ungabi lesigcwagcwa lakubantu futhi ukuze lezichitho zingangeni kalula kuwe ucine usulesidina kumuntu wakho kodwa hayi ukuthi uze uhambe impela uye enyangeni lesikhindi somuntu wakho sangaphansi ngoba uthi ufuna ezwe wena wedwa okanye induku ivuke uma elele lawe wedwa okanye uma nje eke wakhulunyiswa yindoda ethi iyamshela avele angene esikhathini ngokushesha.

Lezo zinto ziyingozi ngoba zenza uhlale ungelamali kwazise phela wena usebenzela ukuthenga umuthi futhi zenza uthando luphele kabuhlungu impela.

Asisebenzeni ngothando olukhona sikhohlwe olomuthi ngoba luchitha lesikhathi lunjalo nje.

Share This:

Sponsored Links