Liyalimeka ichena njalo lilenzuzo

26 Jul, 2018 - 00:07 0 Views
Liyalimeka ichena njalo lilenzuzo Ichena

uMthunywa

Thando Dube
NGENXA yentengo yemithi ephezulu emhlabeni wonke jikelele, abalimi sebekhuthazwe ukuthi balime ichena ngoba kuyisilimo esingabalethela inzuzo yakuleli leyangaphandle ngoba lisetshenziswa ekwenzeni imithi eyehlukeneyo.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Ozias Maphosa ongumlimi uthe kulicebo elihle ukulima ichena (aloe vera) ngoba kuyisilimo esilomkambo omkhulu.

“Abalimi siyakhuthazwa ukulima ichena ngoba umkambo walesisilimo ubanzi kakhulu.

“Ichena yisilimo esidume kakhulu ngoba singumuthi owelapha imikhuhlane eminengi ebantwini lasezifuyweni ngakho umkambo wakhona ubanzi,” kutsho uMnu Maphosa.

“Umkambo wechena utholakala phandle emazweni anjengeMelika, i-India, China laseAustralia lapho okulungiswa khona amasepa, imithi, amaphilisi kanye lamafutha okugcoba.

“Umkambo lo uyatholakala lakumankampani ayenza konke lokhu,” kutsho uMnu Maphosa.

Uphinde wathi isilimo lesi siyavuma emkhathini otshisayo.

“Isilimo lesi siyavuma emkhathini okhudumalayo. Asikhuli kuhle lapho okulomqando njalo okuba longqwaqwane ngakho umkhathi weZimbabwe uyavuma.

“Isilimo lesi asilidingi izulu elinengi ukuze sikhule kuhle kodwa indawo ezilezulu elingange-500mm kusiya ku-800mm zisilungele isilimo lesi,” kuchaza uMnu Maphosa.

UMnu Maphosa uphinde wathi isilimo sechena sihlanyelwa ngendlela yamaxhakela ngoba singela ntanga.

“Isilimo lesi asilantanga ngakho umlimi uyenelisa ukugxumeka amaxhakela amila eceleni kwesihlahla sechena kodwa kufanele ananzelele ukuthi amaxhakela amilayo ngagxunyekwa elempande.

“Umhlabathi ovumelana lesilimo sechena ngongagcini amanzi phezulu okwesikhathi eside ngakho umhlabathi wakhona kufanele uvumele amanzi angene atshone emhlabathini.

UMnu Maphosa uphinde wagcizelela ukuthi ubuhle besilimo lesi yikuthi siyaphangisa ukukhula.

“Ubuhle bokulima ichena yikuthi ngemva kwenyanga eziyisitshiyagalombili kuphela isilimo sechena siyabe sesikhule okwaneleyo umlimi esesenelisa ukusivuna ahambise emkambo.

“Indlela yokuvuna yona yikusika amahlamvu esihlahla lesi ngengqamu ebukhali kodwa umlimi akufanelanga avune wonke,” kutsho uMnu Maphosa.

UMnu Maphosa uphethe ngokuthi isilimo lesi silakho ukuvunwa kathathu ngomnyaka.

Share This:

Sponsored Links