Lingumuthi omkhulu njalo lilemali ichena

15 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Lingumuthi omkhulu njalo lilemali ichena ichena

uMthunywa

Musa Janga
ABALIMI bakhuthazwa ukuthi balime izilimo ezilakho ukubalethela imali ezifana lechena. Akubhadali ukuthi ulime isilimo esingeke sikuphathise empilweni.
Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uNkosazana Siphilisiwe Moyo ongumlimi ubike ukuthi abalimi balakho ukukhomba ngophakathi nxa bangalima ichena.

“Imithi lamaphilisi sokudula elizweni, sokuthengwa ngemali yeMelika kungakho umlimi angazilimela ichena ulakho ukuzenzela imali enhle ngoba liyelapha imikhuhlane eminengi emzimbeni.

“Ichena lenza umuntu ahlale elomzimba oqinileyo. Kulezi insuku sokulamafutha okugcoba atshiyeneyo enziwa ngechena njalo abantu abanengi bayawathanda ngoba ayelapha ijwabu lomzimba, kulemithi yokugeza inwele kanye lemithi yokugezisa amazinyo lomlomo eyenziwa ngechena,” kulandisa uNkszn Moyo.

“Ngaphandle kokwenza amafutha okugcoba abanye njalo bayalinatha, bayalifaka emanzini benze umuthi wokunatha wona olungele ukugezisa ingaphakathi yomzimba,” kutsho uNkszn Moyo.

Elandisa ngokulimeka kwechena uNkszn Moyo ubike ukuthi isilimo lesi sivuma kakhulu emkhathini ongathi uyakhudumala.

“Ichena yisilimo esingafuni mqando ngakho sikhula kuhle emkhathini olokukhudumala njalo asidingi izulu elinengi ukuze sikhule. Okunye njalo asilandaba lokuthi usilima ngaphi siyavuma loba ungaze usilime emagabheni,” kuchaza uNkszn Moyo.

Ubuye wathi isilimo lesi silimeka lula njalo siyaphangisa ukukhula.

“Ichena yisilimo esilinywa ngendlela esilima ngayo amaxhakela njalo siyaphangisa ukukhula okwenza umlimi abe lebhizimusi elihle elihamba masinya njalo ngomnyaka ulakho ukusivuna kabili,” kutsho uNkszn Moyo.

Uphethe ngokuthi abalimi kumele nxa belima bahlakaniphe ngokukhangelisisa izilimo ezingabanika imali.

“Nxa ungumlimi kumele uvuse amehlo ukhangele isilimo esingakwenzela imali hatshi ukulima nje into engeke ibe lebhizimusi ngakho ichena liyaphathisa kakhulu kwezemali,” kuphetha uNkszn Moyo.

Share This:

Sponsored Links