Lingaqedeli amathole uchago: LPD

26 Nov, 2015 - 13:11 0 Views

uMthunywa

Ethel Ncube
INHLANGANISO ebona ngezifuyo eyeLivestock Production isikhuthaze uzulu ukuthi ayekele ukusenga inkomo ikakhulu ngalesisikhathi nanko phela akulatshani lamanzi eneleyo ukuthi zinathe.

UMnumzana Cosmas Muzunde onguProvincial Livestock Director uthe bonke abafuyileyo endaweni ezitshiyeneyo kumele bayekele umkhuba wokusenga inkomo ezilamathole

“Umlimi owenza lokhu ulambisa amathole akhe okungabangela ukuthi acine esifa ngenxa yendlala ngokuswela uchago olweneleyo kungakho-ke kuqakathekile ukuthi wonke umlimi ofuyileyo alandele isixwayiso lesi,” kulandisa uMnu Muzunde.

Uqhubekele phambili waveza ukuthi amathole yiwo akhulisa umhlambi njalo kumele ananzwe ukuze akhule kuhle.

“Ukuze inkomo zomlimi zibe zinengi kusukela ematholeni kungakho-ke umlimi ofuyileyo kumele ananzelele ukuthi amathole ayathola ukumunya njalo asuthe ngendlela efaneleyo. Nxa inkomokazi ilethole kumele ikhelwe amanzi inathe ukuze yehlise uchago olweneleyo lokupha ithole,” kutsho uMnu Muzunde.

Ubuye waveza njalo ukuthi abalimi abafuyileyo balomkhuba wokusenga inkomo lanxa bebona ukuthi izulu kalinanga, inkomo azilatshani bokudla njalo lamanzi okunatha ayasilela.

“Abalimi abanengi bakhetha ukuthi basenge bathole uchago lwetiye besazi mhlophe ukuthi inkomokazi kayilachago olunengi ngenxa yendlala. Ithole nxa liseselincane lingakadli utshani kuyabe kumele lithole uchago olunengi kodwa abafana bayasenga okuyikho okulambisa ithole ngoba alilakho okunye ukudla elikutholayo ngaphandle kochago,” kutsho uMnu Muzunde.

Ekhuluma lentathelizindaba uMnumzana Muzunde uchaze ukuthi umlimi kumele akhangelisise amathole akhe abone ukuthi amunya kuhle njalo athola uchago olweneleyo.

“Umlimi kumele abone ukuthi imbele yenkomokazi iyaphuma uchago yini ngoba ithole lilakho ukumunya kanti imbele zivalekile licine libulawa yindlala. Amathole kumele ancediswe ekumunyeni kukhangelwe njalo  ukuthi uchago luyaphuma yini,” kuphetha uMnu Muzunde.

Share This:

Sponsored Links