Limelani izifuyo ukudla, lendima zitshiyaniswe

28 Nov, 2019 - 00:11 0 Views
Limelani izifuyo ukudla, lendima zitshiyaniswe

uMthunywa

Thokozile Mbedzi

ABALIMI kundawana zonke zelizwe bakhuthazwa ukuba balimele izifuyo zabo ukudla besebenzisa amanzi ezulu ngoba umkhathi awuthembisi ukuba kungaba lokudla okweneleyo.

Ekhuluma lentatheli kaMthuywa uDistrict Agritex Officer esabelweni seMatabeleland South uMnumzana Masawuso Mawocha uthe bona njengenhlanganiso yezokulima bakhuthaza abalimi ukuba basebenzise amanzi ezulu ukuze balimele izifuyo zabo ukudla ngoba yiso isikhathi abaphatheka kakhulu kwezokulima belima ukudla kwezimuli zabo abanye okokuthengisa.

“Thina njengenhlanganiso yezokulima sikhuthaza abalimi ukuba basebenzise ithuba leli lesikhathi sezulu ngoba yikho okutholakala amanzi ukuba balime izilimo ukuze badle, njalo lokuthi izifuyo zabo zithole ukudla.

“Inkuthazo le siyipha abalimi ngoba umkhathi awuthembisi ukuba kungaba lokudla okweneleyo kwezifuyo. Abalimi kabasukumele phezulu balimele izifuyo ukudla ngoba khathesi yisikhathi sokuba abalimi abanengi balime ngakho bengalimi okokuthi bathole ukudla, lokokuthengisa kuphela kodwa kabalimele lezifuyo zabo ukuze benqabele ukucuba kwezifuyo okunjengalokhu esikhangelane lakho osokubangele ukuthi abalimi balahlekelwe yizifuyo ezinengi,” kulandisa uMnu Mawocha.

“Abalimi abanengi kabalawo amanzi okulima bethelezela ngakho kuhle ukuba basebenzise lelithuba ukuba balime ukudla kwezifuyo.

“Okunye okuqakathekileyo yikuthi batshiyanise izikhathi abalima ngazo ngoba umkhathi uyatshiyana ngokuhamba kwesikhathi. Lokhu

senzela ukuba abalimi bengalahlekelwa ngoba kwesinye isikhathi indima ezilinywe kuqala lezilinywe emuva ziba lomahluko; okunye kuyavuthwa okunye kungavuthwa.

“Umlimi nxa insimu yakhe ingamahekitha angu-3 yena ulakho ukuyilima nga0,5ha ame aphinde njalo ukuze kwehlukane njalo lokuvuthwa kutshiyane.

“Okwemuva kungenzeka umlimi atshaye inala loba kube yindima yakuqala kumbe njalo kube ngeyaphakathi laphakathi. Kungakho-ke abalimi kabazame ngazo zonke indlela ukuze bathole inzuzo ezilinyweni zabo,” kuphetha uMnu Mawocha.

Share This:

Sponsored Links