Limani ukudla kwenkomo

30 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
Limani ukudla kwenkomo Inkomo ezinoniswayo kufanele ziphiwe ukudla okulokudla konke okuzanonisa umzimba (Umfanekiso wobulembu)

uMthunywa

Blessing Moyo

ABABONA ngezokufuywa kwenkomo zochago sebekhuthaze abafuyi benkomo ukuba balime ukudla kwenkomo ukuze zihlale zisesimeni esihle futhi zehlise kakhulu.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Cosmas Muzunde onguLivestock Specialist uthe inkomo zochago zidinga ukuphathwa ngobunono baphezulu ukuze umfuyi athole uchago olunengi.

“Umfuyi munye ngamunye kumele abone ukuthi uyalima ukudla kwenkomo zakhe ukuze izifuyo zakhe zingahlaselwa yindlala laloba yisiphi isikhathi somnyaka,” kutsho uMnu Muzunde.

Uqhubeke echaza umhlobo wesilimo esiyintshatshu enkomeni zochago okumele silinywe ngumfuyi.

Inkomo ezisemadlelweni

“Umfuyi engalima umhlobo wotshani obubizwa ngokuthi yi-banner grass, utshani lobu abuhluphi ukulima ngakho umlimi angazilimela inkomo zakhe zizidlele zisuthe.

Uqhubeke echaza ukuthi utshani lobu buyahlanganiswa lama-legumes afana lamahlanga awamazambane lendumba ukuze lokhu kungezelele ukudla okwakha umzimba kusifuyo.

“Utshani bungakhula bube yimitha umlimi kumele abusike i-30cm abe esebuhlanganisa le-lucern protein ukuze isifuyo sithole ukudla okwakha umzimba okusifaneleyo.

“Okunye okuqakathekileyo yikuthi umlimi engekeli utshani lobu buze bube lamaluba ngoba nxa bungakhipha amaluba buyabe sebungasela kudla okwakha umzimba. Ukudla lokhu kusuke kuye emalubeni. Ngakho ngixwayisa abafuyi ukuthi balime utshani babo behlale bebuhlola,” kutsho uMnu Muzunde.

Uphethe ngokuthi umlimi munye ngamunye kumele abone ukuthi inkomo zakhe ziyathola ukudla okwakha umzimba ukuze zehlise.

“Umlimi kumele abone ukuthi isifuyo sakhe siyathola ukudla okwaneleyo okwakha umzimba kungakho-ke kuqakathekile ukuthatha utshani ubuhlanganise lamahlanga, amazambane lendumba,” kuphetha uMnu Muzunde.

Share This:

Sponsored Links