Limani imiqwente, i-green beans le-beetroot nxa lilamanzi

21 Sep, 2023 - 00:09 0 Views
Limani imiqwente, i-green beans le-beetroot nxa lilamanzi

uMthunywa

Langelihle Moyo

ABALIMI sebexwayise ngezilimo abangazilima ngalesi isikhathi nxa belamanzi okuthelela abalakho ukuzivuna  ekupheleni komnyaka.

UMnumzana Jabulani Ncube ongumlimisi uxwayise abalimi ngezilimo ze-horticulture ezifana lemiqwente, ama-beetroot kanye le-green beans abangazilima bazithengise ngesikhathi sekhisimusi.

“Nxa lilamanzi eneleyo lilakho ukuthi lilime izilimo lezi lithelela. Izilimo lezi kazifuni ukuswela amanzi zingaswela amanzi ziyafa kungakho liyabe selilahlekelwe yimali yenu elithenge ngayo inhlanyelo lamandla enu.

“Okunye okuqakathekileyo yikufaka umvundiso lokuchela ngemithi yokubulala izibungu ezingahlasela izilimo zenu,” kutsho umnu Ncube.

“Okwesibili nxa lilima izilimo ze-horticulture lezi, kumele libekwazi ukuthi lizazithengisela ngaphi, ngoba lumhlobo wezilimo awufuni ukuthi ungavunwa ugcinwe ngoba ziyaphangisa ukuswaba. Zingaswaba kuyabe sokunzima ukuthi uzithengise.

“Okunye okuqakathekileyo yikuthi umlimi abelendlela yokuthwala izilimo zakhe ukuze angachithi isikhathi eside emelele ukuzothwalelwa isivuno sakhe ukuze sihanjiswe emkambo ngoba nxa engelamota yakhe isivuno kungenzeka ukuthi sicine siswaba singasathengiseki kukanti izilimo lezi kumele zithengiswe zisanda kukhitshwa ensimini,” kulandisa uMnu Ncube.

Uthe abalimi abafisa ukuzenzela imali ngekhefu leKhisimusi bangahle baqalise khathesi ukulima lezi izilimo.

“Izilimo ze-horticulture zidingakala kakhulu, ekupheleni komnyaka ngekhefu leKhisimusi.

“Ngakho-ke ngikhuthaza abalimi ukuthi bakhuthale balime bavune isivuno esilohlonzi okuzabenza bathole imali ephezulu,” kuphetha uMnu Ncube.

Share This:

Sponsored Links