Limani ibilebile, lilenzuzo

18 Oct, 2018 - 00:10 0 Views
Limani ibilebile, lilenzuzo ibilebile

uMthunywa

Musa Janga
IBILEBILE yisilimo esilakho ukunika abalimi inzuzo enhle kakhulu ngoba silomkambo omkhulu kuleli lakwamanye amazwe.

Ekhuluma loMthunywa uNkosazana Siphilisiwe Moyo ongumlimi ubike ukuthi abalimi kumele babe lolwazi ngokulima ibilebile ngoba lilenzuzo enhle njalo lesi yiso isikhathi sokulilima.

“Nxa uhlanyela ibilebile kumele uqale ulihlanyele emagabheni lapho ozabe ulithelela lize likhule kancane ube usulisusa egabheni sulifaka esivandeni.

“Kumele nxa ulifaka esivandeni ulenzele imibheda ukuze lithele kuhle. Lokhu kwenza likhule njalo lithele kuhle,” kuchaza uNkszn Moyo.

Uphinde wabika ukuthi ibilebile yisilimo esiphanga sibanjwe yimikhuhlane lezibungu ngakho umlimi kumele ahlale lemithi yokulivikela kumikhuhlane le kanye leyokuqeda izibungu.

Uthe ibilebile lidinga umquba ukuze likhule ngendlela.

“Nxa ibilebile lithe lathola ukudla okweneleyo emhlabathini njalo lanakekelwa kuhle liba lesivuno esihle ngakho abalimi kabenze isiqiniseko sokuthi nxa belilima bafaka umquba oweneleyo njalo bahlala lemithi yokufafaza izibungu ngoba limane lihlaselwe yizibungu masinya,” kutsho uNkszn Moyo.

Uphethe ngokuthi nxa ibilebile lithele kuhle umlimi ulakho ukuzitshayela imali ngoba abantu abanengi bayalithanda.

“Ibilebile nxa ulivune kuhle yimali yodwa, bakhona abenza ngalo ama-sauce lawa asetshenziswa kuma-restaurants njalo abantu abanengi bathi lenza ukudla kukhwabitheke ngakho lilemali enhle,” kuphetha uNkszn Moyo.

Share This:

Sponsored Links