Limani i-thyme ilenzuzo emangalisayo

23 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Limani i-thyme ilenzuzo emangalisayo

uMthunywa

Khanyile Ndebele
INHLANGANISO ye-Agritex isixwayise abalimi ukuthi balime isihlahlakazana se-thyme, ngoba siyanaba njalo singabalethela inzuzo enengi.

Agritex

UNkosikazi Treggy Mpofu ongumlimisi koBulawayo kunhlanganiso ye-Agritex uthe isihlahlakazana se-thyme sisetshenziswa ngamankampani apheka ukudla kanye lathengisa izihlahlakazana okwenza umkambo wakhona ubelenzuzo enhle.

“Isihlahlakazana se-thyme siyasetshenziswa ekuphekeni ngekhaya kunye lasendaweni ezipheka ukudla.

Abathengisa ukudla okuphekiweyo bayayisebenzisa okwenza ukudla kwabo kuhlabuse okuzenza umlimi ongasilima angadubeki indawo zokuyithengisela ngoba abaphekayo bebanengi,” kutsho uNkszn Mpofu.

Uqhubeke waveza indlela esilinywa ngayo.

“Umlimi ngemva kokuthi ahlanyele kufanele avundise umhlabathi wakhe ngokuwufaka umquba.

Umhlabathi umlimi okufanele alime kiwo isihlahlakazana se-thyme ngumhlabathi ongena lula amanzi phansi okungaba litshebetshebe loba ohlangene itshebetshebe lesidaka.

“Ubumunyu bomhlabathi bona kufanele bube ku-7.0.

Umlimi angaqala ngokuhlanyela inhlanyelo egabheni.

Lapha uyafaka inhlanyelo elingeneyo egabheni aphosele inhlanyelo yakhe abesefaka enye njalo inhlabathi yokugqibela inhlanyelo.

Angenza lokhu sengathelela inhlanyelo yakhe akhangelele ukuthi ihlume ngemva kwensuku ezingu-12.

“Nxa singaba yi-10cm umlimi usengayasigxumeka esivandeni sakhe.

Phakathi komfolo kufanele sehlukaniswe nge-50cm kusiya ku75cm, besekusithi phakathi laphakathi kwesihlahlakazana kube yi20cm kusiya ku40cm,” kutsho uNkszn Mpofu.

Uphethe ngokuthi umkhuhlane owandise ukuhlasela isihlahlakazana se-thyme yi-root rot loba umlimi elakho ukuyilwisa ayinqobe.

root rot

“I-thyme yandise ukuhlaselwa yi-root rot.

Ingaba lomkhuhlane lo amahlamvu esihlahlakazana lesi ayaphenduka umbala ubelithanga kumbe ubensundu.

“Umlimi angavikela lokhu ngokwenqabela ukuthelela amanzi amanengi kakhulu emhlabathini, kufanele athelele ngemva kwamalanga angu-10 kusiya kwangu-15.

Umhlabathi awufanelanga ubambe amanzi kakhulu, yikho kuqakathekile ukusebenzisa umhlabathi owehlisa amanzi phansi masinya,” kutsho uNksz Mpofu.

Share This:

Sponsored Links