Uncategorized

Labuya ngegazi ilizwe lethu

04 Aug, 2022 - 00:08 0 Views
Labuya ngegazi ilizwe lethu UDokotela Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo

uMthunywa

NGOMVULO kuviki ezayo ilizwe lakithi lizabe likhumbula njalo lithakazelela impilo yamaqhawe alwela ukuthi ilizwe leZimbabwe likhululwe ekugqilazweni.

Abantu bazabe bethe gwaqa ezabelweni zonke zelizwe ezinkundleni ezitshiyeneyo bekhumbula amaqhawe akithi.

Ikhefu leli liqakathekile ngoba yisikhathi lapho usapho lweZimbabwe olutshengisa khona ukubonga kwalo kumaqhawe onke azinikela ukulwela inkululeko yeZimbabwe.

Kungenxa yokuzinikela kwamaqhawe lawo, aphilayo ledlulayo ukuthi lamhlanje uzulu abe elenkululeko elizweni.

Amaqhawe afana laboJoshua Mqabuko Nkomo, Emmerson Mnangagwa, Simon Muzenda, Joseph Msika, Robert Mugabe, Jason Ziyaphapha Moyo, Josiah Tongogara lamanye, kanye lamaqhawekazi agoqela uSally Mugabe, Ruth Chinamano kanye lendlovukazi uJohanna Mafuyane.

UMongameli welizwe uEmmerson Mnangagwa

Laba badela impilo zabo, bangena igusu bathwala inkafulakufa bejonge ukuyaqondana ngqo lesitha esasibadlisa ezilamatshe.

Bakwenza ngesibindi lokhu ngoba besazi ukuthi bafuna inkululeko yabantu abansundu. Ngenxa yokuzimisela kwabo babuya beyiphethe ngezandla zombili iZimbabwe yethu, iloba nje inengi labo lafela khona egangeni ngoba lifuna ukuthi izizukulwane ezizayo zihlale kuhle elizweni kungalakuhlukunyezwa.

Ukuzinikela kwamaqhawe kwaletha uzibuse owanikeza abansundu amandla apheleleyo phezu kwezwe labokhokho lona elalithunjwe ngabezizwe nanko phela ayisekho imigoqo ebikhona izolo. Azisekho indawo okuthiwa ngezabamhlophe bodwa.

Imithetho ehlukuluza abaNsundu layo ungayibona. Isililihlo lentwala njengoba bona abansundu sekuyibo abakhokheli abenza leyo mithetho.

Imithetho ekhona lamhlanje igcizelela njalo ivikela imbali yamaqhawe akithi kanye lesizatho abasingenela amahlathi, ukukhulula usapho lweZimbabwe.

National Heroes Acre Zimbabwe

Esikhathini esinengi, abantu bandise ukucabanga ukuthi amaqhawe yilabo abalele kuma-heroes acre kuphela.

Lokhu akusiqiniso ngoba akhona amanye amaqhawe asebenza kakhulu ngesikhathi senkululeko njengoba beyibo ababesipha imibiko kubalweli benkululeko kanye lokubaphekela.

Kuqakathekile ukuthi usapho lweZimbabwe lungafani lenkukhu ezidla zisesulela phansi kodwa luwahloniphe amaqhawe ngokuzinikela ukuze bakhulule ilizwe ezandleni zabamhlophe.

Isizatho esimqoka esisibongela amaqhawe akithi yikubuyiselwa komhlabathi ezandleni zabansundu bakuleleli.

Ngemva kokuba amaqhawe esekhulule iZimbabwe, umhlabathi wabiwa kutsha.

Inengi labansundu laphiwa amapulazi nguHulumende ngakho selisenelisa ukuzilimela ukuze liziphilise.

Ngaphambi kokukhululwa kwelizwe bekungela muntu onsundu obelepulazi njalo inengi lalihlaliswe endaweni ezingamahlabathi lezilugwadule kwathi bona abahuqhuluzi bomnotho bazabela imihlabathi evundileyo.

Mthwakazi kuhle ukuthi sikubambeni ngezandla zombili lokhu esakutshiyelwa ngamaqhawe kanye lamaqhawekazi ethu.

Phela nxa singasenzanga njalo, izitha zizabuya njalo zizembese ngesikhumba semvu zijonge ukuzasithathela inotho yethu, yona eyabuya ngokuchitheka kwegazi.

Lamuhla umhlabathi oligugu oqukethe inotho yelizwe sungowethu. Linotho igoqela amatshe aligugu afana ledayimani, iplatinum kanye legolide.

Asimelaneni labo bonke abantu abahlanyelwe yisitha phakathi kwethu njengoJudasi waseBhayibhelini, ngoba bengabathengisi abafuna ukuthengisa ilizwe lethu ngemali abayigqitshwa ngamazwe aseNtshonalanga. Bayakhohlwa ukuthi lelilizwe labuya ngegazi lamaqhawe alele eHeroes Acre.

Share This:

Sponsored Links