Uncategorized

Kuze kwalamula iDNA!

31 Aug, 2023 - 00:08 0 Views
Kuze kwalamula iDNA!

uMthunywa

Kulenkulumo yesintu ethi ezalelwe esibayeni ngeyakho, kwakusetshenziswa amazwi ahlakaniphileyo okuthiba kumbe ukuvimbela inkulumo ezazingabangela ukungezwani phakathi kwemideni kumbe ebantwini nje abahlaliseneyo bengomakhelwane.

Ngikhumbula omunye umngane wami wayezele amantombazana amathathu eselinge ngamandla wonke ukuthi athole umntwana ongumfana kodwa kusehlula, wazama lakumakhwapheni wakhe wazala intombazana.

Wazama ukuyadinga uncedo kubosiyazi bona ababona emakhazeni ethi mhlawumbe angathola izihlahla ezingatshila inyoka azale umfana kodwa kwehlula.

Wayethi nxa esephuze ugologo athi kumkakhe usefuna ukuthatha isithembo mhlawumbe angathola indodana. Kwamhlukumeza emoyeni wakhe, laye wazama emaceleni sabamba isusu kwazalwa indodana, umkakhe wajabula wafa ngoba esekwazi ukuthi umdeni wakhe ngeze utshabalale.

Wayeyithanda indodana yakhe okwamagama. Njengoba usazi ukuthi okulempondo akufihlwa emgodleni ekukhuleni kwendodana yakhe yaqala ukukhomba impawu ezingafanani loyise  laye waqala ukusola ukuthi wayehlanyele umumbu kodwa kwamila uphoko.

Indodana yakhe leyo kwakungela muntu owosendo ayefanana layo, njengoba ubazi abantu baqala besanyenyeza emagudwini kwaze kwayafika endlebeni zakhe ukuthi umntwana akasiwakhe, waze waya kudokotela wahlolwa yena lendodana yakhe kwatholakala ukuthi ngempela amagazi ayetshiyene.

Wabuthanisa umdeni wakhe ukuthi abatshele ukuthi lindodana ayethi ngeyakhe akusiyona eyakhe odokotela sebekuvezile  loba abadala bezama ukupholisa amaseko bethi ezalelwe esibayeni ngeyakhe, wemba phansi wabhidlika umtshado, banengi obaba abagcina abantwana abangasibo babo bengazi kuze kuvele sekule.

Ayixabene Mehleli Nkunziyembongolo Dube.

Share This:

Sponsored Links