Kuyini i-Kaposi’s Sarcoma?

29 Aug, 2019 - 00:08 0 Views
Kuyini i-Kaposi’s  Sarcoma? iKS enyaweni leiKS emlonyeni

uMthunywa

KUMAVIKI ambalwa adluleyo besixoxa ngemihlobo yemvukuzane etshiyeneyo kanye lokuthi ingalawulwa kumbe ukuphathwa njani.

Kule iviki siliphakulela ulwazi ngomhlobo wemvukuzane ohlobene legcikwane leHIV njalo ebangela ukufa ebantwini abanengi elizweni leZimbabwe: i-Kaposi’s Sarcoma (KS). Kuleli kanye lasemhlabeni wonke jikelele kulabesilisa abanengi abaphila lalumkhuhlane kulabesifazane.

Izigaqa (tumours) ziyakhula ngaphansi kwesikhumba somuntu kanye lasemlonyeni, emakhaleni, emehlweni kanye lasempumulweni. Zingasabalala ziye kumaphaphu, isibindi, isisu kanye lamathumbu.

Abacwaningi sebathola ukuthi i-Kaposi’s Sarcoma ibangelwa ligcikwane le-herpes, i-HHV-8, eyaziwa njalo ngokuthi KSHV. Ihlasela abesilisa abayisilinganiso esiyi 8 ukwedlula umama.

Ingathelelwana emacansini kumbe ngamathe. Kudala i-KS yayingavamanga, ihlasela obaba asebekhulile kumbe abantu ababenziwe ama-organ transplant. Lamhlanje njengoba iHIV ihamba phambili ekubangeleni lumkhuhlane sebebanengi abaphila lalumkhuhlane.
I-Kaposi’s Sarcoma leHIV

iKS enyaweni

Ngenxa yokuthi amasotsha omzimba abantu abaphila leHIV awalamandla, balakho ukuba lemvukuzane ezitshiyeneyo ezigoqela i-KS.

Izilonda ziyaxhwala nxa uhlaselwe ngeminye imikhuhlane.

Ukwelapha igcikwane leHIV nge-antiretroviral therapy (ART) yindlela enhle yokulwisa i-KS, ikakhulu nxa isanda kuqala ukuvela. Amaphili alwisana leHIV ehlisa isilinganiso sabantu abaphila le-KS nge-80 kusiya ku-90 phesenti kusukela umkhuhlane weAids wavela ngeminyaka yakuqala yama-1980’s.

Izibonakaliso

Izibonakaliso kumbe impawu zalumkhuhlane ezikhanyayo yizilonda esikhumbeni: eziyisipatalala, amachatha angabuhlungu abomvu kumbe ayi-purple kujwabu elimhlophe, kumbe amnyama kujwabu elinsundu.

Kungavela amachatha amatsha ngokuya kwamaviki. Kwabanye abantu, izilonda lezi ziguquka kancane kancane. Zingakhula zibengamaqhubu kumbe zikhule ndawonye.

Lapho i-KS isabalala kwezinye indawo zomzimba, ingaba yingozi. Ungaba lezibonakaliso ezilandelayo:
– Ungathwala nzima nxa usidla kumbe uginya
– Ukungahlaliseki, ukukhipha kanye lobuhlungu esiswini obubangelwa yikopha ngaphakathi kanye lokuvimbeka okungabe kungaphakathi
– Ukuvuvuka kakhulu, engalweni kumbe ebusweni
– Ukukhwehlela okubuhlungu kanye lokuphelelwa ngumoya

iKS emlonyeni

Ukubanjwa kwesifo

Udokotela wakho angabona ukuthi ule-Kaposi’s Sarcoma ngokukhangela ijwabu lakho nje. Ukuze akuqinisekise lokhu, angathatha isampula yezicubu ezivela esikhumbeni sakho azikhangele ngaphansi kwe-microscope, okubizwa ngokuthi yi-biopsy.

Nxa uthwala nzima ukuphefumula, udokotela angasebenzisa itshubhu encane ezakhanyisa phakathi kwezindima zakho zokuphefumula. Kumbe nxa uhlutshwa yisisu, angafuna ukukhangela phakathi kwesisu sakho ngokwenza okubizwa ngokuthi yi- endoscopy.

Ucwaningo solwatshengisela ukuthi nxa umuntu enatha amaphilisi akhe eART kuhle aphinde alandele imilayo yabodokotela lokhu kungaphathisa ukuthi ehlise amathuba akhe okubamba eminye imihlobo yemvukuzane. Imvukuzane ingabanjwa masinyane lokhu kungasiza impilo yakho.

Dinga ukwelatshwa masinyane. Hlolwa igcikwane leHIV uhlale usazi isimo sakho ukuze nxa kuyikuthi uphila leHIV uhle uqale ukwelatshwa masinyane.

Share This:

Sponsored Links