Uncategorized

Kudingwa owabulala injuzi eNswazi

28 Nov, 2019 - 00:11 0 Views
Kudingwa owabulala injuzi eNswazi UMnu Nicholas Moyo lo UMnu Titus Nkala

uMthunywa

Wayne Ncube loEthel Ncube

ZITSHWAQE imizimba izakhamizi zesigabeni seNswazi kulandela ukuvela kwembiko yokubulawa kwenjuzi edamu leMziki okubangele ukuthi kune izulu elikhulu elibangele ukudilika kwemizi engafika 15 okucatshangelwa ukuba ligazi lenjuzi elikhulumayo.

Impicabadala le yenzakale ngeviki ephelileyo njalo abakhokheli besigaba seMziki Farm lokhu besadingisisa ukuthi ngubani owenza linkemenkeme yendaba ebangele umonakalo esigabeni.

UMthunywa uzwe udletshana lokuthi injuzi le isibulewe kubikwa yaxatshwa elangeni andubana itshiswe yikho nje kusenzakala lokhu.

Ekhuluma lentatheli uMnumzana Bheki Dube oyisakhamuzi uveze ukuba kwabanjwa injuzi edamu yabulawa.
“Kukhanya kulabadala abahamba edamu bafika bathiya babamba umntwana wenjuzi ngenethi bamhambisa kubo-tsikamutanda bamala bona bathi kabambuyisele emanzini kodwa bona bahamba bayamtshisa. Kuthiwa injuzi le sitshisiwe akuzange kube lomlotha ngitsho,” kutsho uMnu Dube.

“Ngemva kwesehlakalo lesi kwana izulu esingakaze silibone lokhu sahlala lapha. Kwathathwa imizi engu-15 lomntwana oyedwa ngamanzi owahle wabhubha. Konke lokhu kwabangelwa yikubulawa komntwana wenjuzi,” kuchaza uMnu Dube.

Esinye isakhamuzi seMziki Farm esixoxe loMthunywa siveze ukuthi idamu leli kuvele kuyaziwa ukuthi lilenjuzi kusukela kudala.

“Idamu leMziki livele lilenjuzi phakathi ngoba ngomnyaka ka2017 kwathathwa umntwana edamu kwangena abantu abalolwazi ngamanzi badinga umntwana okwamahola amabili bamswela. Njengezakhamizi salala silindile ubusuku bonke silethemba lokuthi uthethwe yinjuzi uzabonakala ekuseni.

“Sithe sisalindile ebusuku kwathutsha umnewabo womntwana owayethethwe yinjuzi eqhinqa isililo kwahle kwaphambaniseka. Omunye wezakhamizi wahle wabika ukuba umntwana uzabonakala kodwa esefile. Sithe silokhu sisalindile emadabakakusa kwazwakala umsindo webhiza elikhalayo sathi sivuka sathola umntwana esendenda emanzini,” kulandisa isakhamuzi lesi esingathandanga ukuqanjwa ngebizo.

Siqhubekele phambili sathi kungakho nxa kuvela ukuba izulu elanayo labangelwa yikubulawa kwenjuzi uyakukholwa lokhu.

Usobhuku uMnumzana Titus Nkala ulandise ngembali yendawo le lodaba lokubanjwa kwenjuzi esigabeni seMziki.
“Injuzi ivele ikhona ngokwembali ngoba kudala wawubona eduze kwedamu kulezigqoko ezimhlophe ezichayiweyo eduze khonapho kodwa ngemva kwesikhatshana zazinyamalala lezompahla.

“Ukubakhona ikhona injuzi ngoba ngelinye ilanga ngathi ngisedamu kwathutsha isixuku semihlanga sihamba phezu kwamanzi, lokhu kwakutshengisa ukuthi kukhona okukhona.

“Sibuye edabeni elikhuluma ngalo olokuthi kwatholakala injuzi lokhu akukabambeki ukuthi kuhamba njani, sisachwayisisa ngakho njalo labantu sazama ukubabuza bakhanya bengazwakali ukuthi kuhamba njani.

Kuthiwa abantu laba babethiya emanzini kwabakhona abakubambayo okungayisikho nhlanzi kodwa ukuthi kwayangaphi abakucacisi,” kubika uMnu Tshabangu.

Uqhubekele phambili eveza ukuba umntwana wenjuzi lo kukhanya wabanjwa waxatshwa.
“Sizwa abanye bethi umntwana wenjuzi lo wabanjwa watshiswa wanikwa otsikamutanda, labo nxa sibabuza bayaphika bathi lokho bayaqala ukukuzwa abakwazi. Ngakho okwakhathesi sacela abalabhelayo ukuba bahambe elitsheni eZhilo kuyekwenziwa umkhuba balabhele ukuze nxa kukhona okwenzakalayo edamu kuqondiswe.

“Abahambayo asikababoni ukuthi ilitshe labaphendula lathini,” kuveza uMnu Tshabangu.

UMthunywa ubuye waxhumana loMlisa wakule indawo uMnumzana Nicholas Moyo ovumileyo ukuba kukhona okwakhitshwa idamu okungasinhlanzi.

“Akulamlilo ongathunqa kungelantuthu kudume kangaka kungenzakalanga lutho akuvumi ngitsho.

Kukhona ongabe wabamba into engasonhlanzi eyisimanga kodwa ngoba sebebona ukuba licala akusela ovumayo ukuba kwahamba njani ngakho sisaphenyisisa ukuze sibambe umuntu onguye asitshele ukuthi kwahamba njani,” kuchaza umlisa uMoyo.

Share This:

Sponsored Links