Uncategorized

Kubheda ondofa eCowdray Park . . . bavuka beqamele ingqamu

07 Nov, 2019 - 00:11 0 Views
Kubheda ondofa eCowdray Park . . . bavuka beqamele ingqamu Umphurofethi uLazarus Chaleka loUMnu Edward Banda

uMthunywa

Bongani Ndlovu

KULEMULI ezintathu elokitshini leCowdray Park koBulawayo esezihlezi zizidla amathambo engqondo ngenxa yabondofa okucatshangelwa ukuba bafuna igazi nanko phela sebeze bevuka bebaqamelise ingqamu, uMthunywa uyakuveza lokhu lamhlanje.

Ngaphandle kokuqamelisa imuli lezi ingqamu kubikwa njalo ondofa laba bayaphakulula ukudla baphinde bathele imibheda ngamanzi ibemanzi te.

Imuli lezi esezithwele nzima zibalisa eyakoMnumzana Trust Hute, Edward Banda lenye okungasatholakalanga ukuthi ngeyakobani.

Isisanasana lesi siqale ngeviki ephelileyo lapho imuli yakoHute ezwe kulento ekade ijika amatshe phezulu kwendlu yayo. Kubikwa ngemva kokubhoda behlolisisa labomakhelwane abatholanga lutho kodwa kusukela lelolanga aziselakho ukuphumula imuli lezi ezintathu.

Ekhuluma lentatheli uNkosazana Yenzani Moyo onguNkosikazi kaMnu Hute uthe sebelamaviki amabili bengabuquthi.
“Sesilamaviki amabili lapha ekhaya ukulala kuyinto yasemzini ngoba nsuku zonke nxa sesilala siyabe sisizwa umuntu etshaya amawindi lophahla.

“Lokhu kwaqalisa ngeviki ephelileyo lapho esathi silele sezwa umuntu ephosa amatshe phezu kwendlu etshaya lamawindi, ngafonela omakhelwane ngoba umkami wayengekho, ngemva kokukhangelisisa saswela sabuyela endlini kodwa kwaqhubeka,” kuveza uNkszn Moyo.

Uqhubeke waveza ukuba kusisa wavuka omakhelwane bakhe bekhala ngemisindo efanayo.
“Ngelanga elilandelayo singomakhelwane savuka sixoxa ngezigigaba ezifanayo ngoba kukhanya buthathu bethu salala sisilwa lento efanayo ubusuku bakhona,” kuchaza uNkszn Moyo.

Ubuye waveza ukuba ngoMgqibelo kwatshona kutshaya ilanga lonke kubanga umsindo baze bacina bebiza umfundisi ongumakhelwane wabo.

“NgoMgqibelo sabiza umfundisi ukuthi azosincedisa ukukhuleka. Ngesikhathi sisakhuleka umntanami wangani utshaywa yizinto izandla lenyawo samkhulekela silesawudo kwaze kwabangcono. Omakhelwane bakoBanda bathi befika endlini yabo bathola isitshebo sabo sesiphakululiwe imiganu yabekwa emnyango,” kuveza uNkszn Moyo.

UMthunywa uphinde waxoxisana loMnu Banda othe kuliqiniso ukuthi kabasabuquthi.
“Kuliqiniso ukuba kulokungahlaliseki lapha ekhaya ngoba uNkosikazi labantwana besithi balala besizwa umuntu otshaya amawindi kanye lophahla lwendlu, kodwa okwethusayo yikuthi nxa bangaphuma phandle ababoni muntu,” kuchaza uMnu Banda.

Uqhubekele phambili waveza ukuba into le isizibonakalise ngendlela ezinengi kubo.

“Saqalisa sisithi yinto ezadlula sisithi kumbe ngabantwana abaxhwalileyo abajikijela amatshe phezu kwendlu, kodwa ngoLwesihlanu langoMgqibelo abantwana kanye lonkosikazi bavuka besithi ingubo zabo zimanzi kodwa ozithelileyo kakho owambonayo.

“NgoMgqibelo yikho lapho esithwale khona izandla ngoba sathi sivela emthandazweni komakhelwane sathola umphika wesitshebo usuphakululiwe imiganu emibili. Kukanti ngoLwesihlanu omunye umntanami waphupha umuntu othwele ingqamu wavuka beqamele izingqamu ezintathu labafowabo lodadewabo,” kuchaza uMnu Banda.

Intatheli ibuye yaxoxisana lomphurofethi uLazarus Chaleka obuye evela eMarondera ukuzoxazulula lindaba.
“Into esikhangelane layo lapha yinto yomdeni yakoBanda engahlalisekanga esihamba ilandela abantwabayo ifuna ukubadingela ingozi, okwenza kuze kuhluphe komakhelwane yikuthi ukhona owalapha ekhaya oqinileyo emthandazweni osekubangela ukuthi umoya lo uthukuthele,” kuveza uMnu Chaleka.

Intatheli ibuye yakhulumisana lomeli wezakhamizi uMnumzana Anthony Karowa othe ukuthula besekuyinto yemzini emizini le.

“Kuliqiniso ukuba kukhona okuhlupha izakhamizi lapha ebusuku lasemini, lathi njengezakhamizi sesike sakuzwa njalo sakubona kusenzakala,” kuveza uMnu Karowa.

Share This:

Sponsored Links