Uncategorized

Kubanjwa xhaka abaphurofethi bamanga

07 Feb, 2019 - 00:02 0 Views
Kubanjwa xhaka abaphurofethi bamanga Umphurofethi Phumulani Ncube

uMthunywa

Bongani Ndlovu
BETHUSE abanengi abaphurofethi beGulathi eMatopo bevuma ukuthi bangabaphurofethi bamanga ngesikhathi beveza ukuba bafaka imithanithani yabo emizini yabantu bajike bathi yimpahla yalezozakhamizi eziyisebenzisa ukwenza ubuthakathi.

Laba baphurofethi bamanga abadume ngokuthi Majali Mathe kanye loPhumulani Ncube bebandla leZiyoni babanjwe ngempelaviki edluleyo emzini kaWinner Magutshwa.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa omunye umzalwane uMnumzana Ntokozo Hadebe obesemlindelweni lo, obusesiqintini seNtundla khonale eMatopo uthe uMathe loNcube bagqibela uphondo olwalulezigodo zesihlahla sentolwane, intanga ezehlukeneyo, kuvalwe ngesipontshi sombheda kwathandelwa ngentambo zembala eyehlukeneyo kufakwe ensimini kaWinner Magutshwa.

“Ekuseni umlindelo suzaphela uNcube waqonda ensimini kababa uMagutshwa ngesikhathi kukhulekelwa uMaMoyo unkosikazi kaMagutshwa obephathekile emzimbeni wafika wenza imithanithani yakhe wakhipha uphondo lwenkomo lolo wathi yikho okubangela ukugula kukaMaMoyo njalo kungacina kusenza edlule emhlabeni,” kulandisa uMnu Hadebe.

Uthe bathi bekhangelisisa lolophondo njengabazalwane bananzelela ukuthi kukhona okutshaya amanzi.

Uqhubeke esithi ngemva kokubuzisiswa ngendaba yabo abaphurofethi bacina beveza iqiniso lokuba uMathe nguye owagebhela uphondo ensimini kaMagutshwa ngoba efuna ukubhadalwa ngembuzi kumbe obabhemi.

“Sithe sibathonisisa uNcube waveza sobala ukuba yena ubizwe nguMathe ukuba azothandaza njalo wasemtshengisa lapho okulophondo khona abuya wazolugqibela, ngoba efuna imbuzi labobabhemi,” kuchasisa uHadebe.

Intatheli ibuye yaxoxisana loMnunzana Clayton Nkala laye ongomunye umzalwane ovumileyo ukuba kuliqiniso ukuba abaphurofethi ngabamanga.

“Kuliqiniso ukuthi sibambe abaphurofethi bamanga emzini kaMagutshwa akade bebuye besithi bazokhulekela umkakhe uMaMoyo, emva kokubanjwa bavumile ukuba oyedwa wabo uMathe nguye owagebhela loluphondo ukuze bamthathele izifuyo nxa sebekhiphe uphondo lolo,” kuphetha uMnu Nkala.

Imizamo yokuthintana loMnu Magutshwa yehlule ngoba ucingo lwakhe belungabanjwa lemilayezo engaphenduli.

UMthunywa ulevidiyo eyathathwa ngabanye abazalwane ngesikhathi kubanjwa abaphurofethi laba bevuma ukuthi babuya lophondo lolu balufaka emasimini ngenhloso yokuqila isakhamuzi lesi.

USobhuku wakule indawo uObert Dube uthe udaba lolu alukafiki kuye.

Share This:

Sponsored Links