Uncategorized

Khexe kukhiywa uthando! Eyakho ipikitsha ikhona na?

07 Nov, 2019 - 00:11 0 Views
Khexe kukhiywa uthando! Eyakho ipikitsha ikhona na? Amnye amapikitsha akhiyiweyo loIpholisa eselaze laxotshwa umsebenzi ngenxa yekhiye

uMthunywa

ZiNtatheli zikaMthunywa

KULABOSIYAZI abaphume ijumo bangena iganga ngenhloso yokulihlanza abafumane imifanekiso yabantu abatshiyeneyo ikhiywe ngama-padlock okucatshangelwa ukuba lokhu kwenziwe yilabo abathandana labo ukuze bangehlukani labo kumbe bathande bona bodwa.

Kubikwa imifanekiso le itholakale endaweni ezehlukeneyo koBulawayo phakathi kweganga lapho okukhonzela khona amaPositoli.

Osiyazi laba abagoqela uZephius Nkala loShooter Ngwenya behambisana loLinus Mukatye ongelinye lamabandla esiPositoli njalo bonke bengamalunga enhlanganiso yeInternational Traditional Healers’ Association bafike emahofisini kaMthunywa bethwele imifanekiso le kanye leminye imithanithani esetshenziswa ngamaPositoli lezinyanga egangeni ukuze bajimbe izithandwa zabo zingabi zisanyemukula kumbe ukuba ngomehlomehlo nxa kusiza kwezothando.

Imifanekiso le ebonwe yintatheli ibikhiywe endaweni ezitshiyeneyo ezigoqela ekhanda, kumaphambili kanye lasenhliziyweni kuthi eminye ibihlatshwe ngamanalithi eminye njalo ikhanya angani itshile.

Ekhuluma lentatheli uMnumzana Shooter Ngwenya uthe bafumane imithanithani le ngesikhathi bephume ijumo besiyahlanza iganga ukuze izulu line kungelampazamo.

“Besibhoda sihlanza amaganga emalokitshini sahlangana lokunengi okuvala izulu okufana lamalembu abotshelwe ezihlahleni ngokuganga.

Indawo ezinengi ezingamagceke sezilezikhonkwane lezinto ezigqitshelweyo eziyingozi emphakathini. Lokhu kwenza izulu nxa selisina liphakame ngolaka kuvuke imbane ngoba kulezinto ezimbi ezifihliweyo.

“Kunengi esikuthole egangeni okusontela khona abamabandla esiPositoli okubi, ngikhuluma nje kulomfanekiso wepholisa obufakwe ikhiye esithole ukuba selaxotshwa umsebenzi.

“Okukhona yikuthi nxa ungakhiywa kawukhiywa isitho sangasese kuphela kodwa ukhiywa zonke inhlangothi zempilo yakho ezingagoqela ingqondo, izibusiso kanye lomsebenzi uthole ukuthi ayisekho into ehambayo empilweni yakho,” kubika uMnu Ngwenya.

UMnu Ngwenya uthe abakhokheli bamandla amaPositoli abanengi badukisa abantu ngoba sebephatheka ekubakhokheleni kubuthakathi obunzima obugoqela obokukhiya abantu okwenza amadoda angabe esakhangela abanye omama.

“Abakwenzayo kubi kakhulu ngoba yibuthakathi, uyafica indoda endala isitshona izulazula endlini ingasenelisi ukutshiya umkayo lokusebenza ingasasebenzi ngoba ifuna ukuhlala iphansi komkayo.

Usisi ofakwe amanalithi

“Amanye amakhiye enza izitho zabobaba zingasasebenzi kwezinye indawo ngaphandle kwasekhaya kukanti labo abayabe belemifanekiso ehlatshwe ngamanalithi kungenzakala ukuthi bangabe sebafa, nguMnu Ngwenya.

Uqhubekele phambili eveza ukuba kulabanye njalo abalamabizo abo ahlatshwa ngengqamu ezihlahleni amanye njalo avalelwe phakathi kwamambodlela.

“Kulamanye amabizo abantu esawathola ebotshelwe ezihlahleni ehlatshwe ngengqamu kukanti amanye sawathola evalelwe emambodleleni, konke lokhu kwenzelwa ukuphambanisa impilo zabanye abantu njalo kuyavala lezulu.

UMnumzana Linus Matyiye uthe inengi labantu abathola imifanekiso yabo egangeni ikhiyiwe ngabesilisa okutshengisa ukuthi abesifazana yibo abathanda ukukhiya amadoda.

“Ngithanda ukukhuthaza omama ukuthi lanxa behlutshwa ngobaba emakhaya zinengi indlela abangazisebenzisa ukugcina imizi yabo hatshi ukuthi bacine besiyakhiya omkabo.

“Sicela njalo abamanye amabandla ukuthi baphathisane lathi sihlanze idolobho lonke ukuze isikhathi sezulu sithi sifika kungasekho okungaphambanisa ukuna kwezulu,” kutsho uMnu Matyiye.

Uqhubekele phambili esithi kulokuganga okunengi egangeni lapha.
“Sithole abanye egangeni leNtumbane bezincindela uluju lwemvelo lapho abasontela khona. Umama esimfice esenza lokhu ubezithwele njalo ubaba wakhona uthe esibona wacela ezinyaweni. Konke lokhu yikuganga okungafunakaliyo,” kubika uMnu Ngwenya.

UMthunywa uphinde wakhulumisana loMnumzana Zephius Nkala oveze ukuthi umkhulu umsebenzi okumele wenziwe.

“Asikaqedi ukuhlanza indawo yakoBulawayo, khona sizangena emagangeni emayadini sihlanza konke okubi okufakiweyo. Sizabe sidobha sitshisa okunye kwakhona, vele lokhu kwakungumkhuba ekadeni ukuba nxa izulu sokumele line kumele kuhlanzwe iganga kungakho-ke akukho okumangalisayo.

Share This:

Sponsored Links