Kazihlanzeke izibaya zezifuyo

07 Feb, 2019 - 00:02 0 Views
Kazihlanzeke izibaya zezifuyo

uMthunywa

Bongani Ndlovu
ABALIMI bakhuthazwa ukuba banakekele izifuyo njalo babone ukuba izibaya zabo zihlanzekile lokuthi kazilamadaka ikakhulu ngesikhathi sezulu.

Abalimi izibaya zabo zingahlala zihlanzekile izifuyo zabo ziyakhululeka njalo ziyenelise ukuphumula kanye lokuthi zinone.

Ekhuluma lephephandaba likazulu uMnumzana Dumisani Nyoni onguProvincial Crop and Livestock Officer esabelweni seMatabeleland North uthe kuqakathekile ukuba abalimi bakhiphe amadaka lobulongwe ezibayeni zezifuyo ngoba lokho kulengozi yokubangela imikhuhlane ezifuyweni kanye lokufa kwamazinyane.

“Kuqakathekile ukuthi abalimi bakwazi ukuqakatheka kokubona ukuthi izibaya zabo zihlanzekile. Lokhu bangakwenza ngokukhipha amadaka phakathi esibayeni njengoba kuyisikhathi sezulu lokukhipha ubulongwe nxa sobuhlale isikhathi ngoba bubiza izinanakazana ezingabangela imikhuhlane efana le-salmonella, listeria, E.coli kanye le-foot rot eyenza amasondo ezifuyo abe buthakathaka okubangela ukuthi izifuyo zehluleke ukuhamba, lokufa kwamazinyane,” kuchaza uMnu Nyoni.

Uqhubekele phambili esithi amadaka ayaphambanisa ukuphumula kwezifuyo ikakhulu imbuzi lezimvu ngoba azilali lapho okumanzi kumbe okulamadaka khona, lokho kubangela ukuthi ziswele ukuphumula njalo zilahlekelwe ngumzimba wazo.

“Ngesikhathi sezulu kuba lamadaka njalo akula sifuyo esithanda amadaka, lokho kubangela ukuba izifuyo zicine zilala zimile okudala ukuthi nxa sezivulelwa ekuseni zingayi emadlelweni zilande idwala lapho okulelanga kumbe zilale endleleni ukuze ziphumule ngoba zidiniwe.

“Ngalokhu zicina zichitha isikhathi sokudla zilele ngoba zidiniwe,” kuveza uMnu Nyoni.

Uphethe ngokuxwayisa abalimi ukuba bakhuthalele ukusebenzisana labalimisi bezigaba zabo njalo bahlale belemithi yezifuyo ukuze izifuyo zabo zihlale zivikelekile emikhuhlaneni.

“Kubalulekile ukuba abalimi basebenze labalimisi bezigaba zabo ukuze bathole ulwazi ulujulileyo ngezifuyo zabo ukuze benelise ukunanzelela ukuziphatha kwezifuyo zabo okuzenza kubelula ukuzibona nxa sezigula.

“Abalimi kumele bahlale belemithi eyejwayelekileyo efana lama-antibiotics, eye and wound powder le-tick grease,” kuphetha uMnu Nyoni.

Share This:

Sponsored Links