Kazigeze ingulube ngoba ingcekeza idala imikhuhlane

13 Jun, 2019 - 00:06 0 Views
Kazigeze ingulube ngoba ingcekeza idala imikhuhlane

uMthunywa

Bongani Ndlovu 

ABALIMI kabagcine ingulube zihlanzekile njalo bangaziphi ukudla okungcolileyo ukuze zingahlatshwa yimikhuhlane.

Ingulube yinyamazana okungamelanga ihlale ilengcekeza, kumele igeziswe njalo ihlale endaweni ehlanzekileyo.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Cosmas Muzunde onguLivestock Production Specialist uveze ukuba ingulube kumele inakekelwe ikakhulu ekudleni ukuze ingadli ingcekeza.

“Ingulube yisifuyo esifuna ukudla, akumelanga zizidingele ukudla kwakhona njalo kumele zikunikelwe endaweni ehlanzekileyo ukuze zingahlatshwa yimikhuhlane. Kumele zidle kabili kumbe kathathu ngelanga nxa zingelamidlwane njalo zithole amanzi okunatha amanengi.

“Akumelanga ziphiwe ukudla okonakeleyo kumbe okulamaphepha ngoba zilakho ukukudla zicine zigula. 

“Lo ozifuyileyo kumele angaziphi imibhida yodwa kumbe utshani bodwa kumele zithole lokudla kwazo ukuze zinone,” kubika uMnu Muzunde.

“Ingulube kumele zigeziswe ukuze zinganamathelwa yizibungu njalo ukuzigezisa lokhu kwehlisa amathuba azo okutshiselwa. 

“Lapho ezigeziselwa khona kumele kuvulwe umgelo wokuthi amanzi ahambe phandle ukuze kungabi lodaka esibayeni. Kumele zidijiswe ukuze imikhaza kumbe ezinye izibungu ezingadala umkhuhlane zife,” kutsho uMnu Muzunde.

Ekhuluma lentatheli uchaze ukuba abafuyi kumele baqakathekise ukuhlanzeka kakhulu nxa befuya ingulube njalo bengavumeli wonke umuntu angene esibayeni.

“Emnyango wesibaya kumele ufake amanzi alomuthi (foot bath) ukuze nxa ungena uqale udlule ugeza khona lezicathulo zakho ukuze ungangeni lemikhuhlane ethwalwa yizibungu. Nxa ulezivakatshi ungazivumeli zingene esibayeni, nxa befuna ukungena kumele baqale bageze ngomuthi ukuze kwehliswe amathuba okuthi zihlaselwe yimikhuhlane,” kuphetha uMnu Muzunde.

Share This:

Sponsored Links