Kaziceci nje injiva ngoMaMthe

11 Oct, 2018 - 00:10 0 Views
Kaziceci nje injiva ngoMaMthe

uMthunywa

KULELIVIKI kwelikaZulu sithe sike silubhekise kweleSouth Afric sihlangane lentombazana yakoMthembo esilodumo ngokwenza imvunulo yesintu eyazakala ngokuthi ngama-African attire. Intombi le isizenzele ibizo elihle ngenxa yeminwe yayo njalo abantu bayawuthakazelela umsebenzi wakhe.

Qhubeka ufunda ingxoxo phakathi kukaThando Dube intatheli kaMthunywa kanye lo Tholakele Dube (TMD).

TD: Akusithi fahlafahla ngawe langomsebenzi wakho?

TMD: Mina ibizo nginguTholakele MaMthe Dube, ngileminyaka engu 32 yokuzalwa. Ngakhulela eTshabanda eTsholotsho kodwa khathesi ngisebenza ngise South Africa. Ngithunga impahla ezibizwa ngokuthi ngama

African attire. Ngithungela obaba labomama.

TD: Kuhle lokhu, kungani wakhetha umsebenzi lo?

TMD: Umsebenzi lo ngaqala ukuwuthakazelela ngisesemncane ngibona ubaba ethunga njalo sengisesikolo ngathakazele izifundo zokuthunga ngoba nginanzelelela ukuthi ngilaso isiphiwo sokuthunga.

TD: Kungani wakhetha ukuthunga ama African attire khona kuleminye imihlobo yemphahla ongayithunga?

TMD: Ngakhetha ukuthunga umhlobo lo wempahla ngoba ngananzelela ukuthi abantu bayawathanda ama African attire kodwa balutshwana abantu abawenzayo.

TD: Bathini abantu ngomsebenzi wakho?

TMD: Abantu bayawuthakazelela kakhulu umsebenzi wami njalo sengilabantu abanengi engibathungelayo njalo ababuka umsebenzi wami. Sengize ngafika kuzinga lokuthi angisadingi abantu bokuthungela kodwa abantu yibo abangilandayo bevela endaweni ezehlukeneyo befuna ngibathungele impahla.

TD: Okwenza umsebenzi wakho uthakazelelwe ngabantu yini?

TMD: Isiphiwo sokuthunga ngilaso sibili njalo ngilothando lawo. Okwenza bathakazelele impahla zami yikuthi ngiyakhangela ama design athophileyo ngaleso sikhathi besengizama ukungezela okwami okusekhanda ngakho nxa umuntu egqoke impahla ethungwe yimi kasoze abone omunye umuntu egqoke okufanana lokwakhe.

Ngoba umsebenzi wami muhle kakhulu sengize ngabizwa ukuthi ngizofundisa abantu eLimpopo ukuthunga imvunulo yesintu ukuze labo benelise ukuziphilisa.

TD: Njengoba usulodumo olukhulu kweleSouth, ulesifiso yini sokwabela abanye abasakhulayo abafisela ukwenza umsebenzi ofana lowakho?

TMD: Ngemva kokunxuswa kwami eLimpopo ngikubone kufanele ukuthi kungcono ngize eZimbabwe ngizoncedisa abakithi abasakhulayo emsebenzini wokuthunga kulokuthi ngiye eLimpopo. Ngihlose ukuthi lokhu ngikwenze ngomnyaka ka 2019.

TD: Mazwi bani ongawatshiyela abantu abenza umsebenzi ofana lowakho?

TMD: Ukuthunga ngumsebenzi omuhle umuntu angaziphilisa ngawo ngakho ngithi kulabo abenza umsebenzi ofana lalo kabaziqhenye bawuphakamisele phezu umsebenzi lo.

Share This:

Sponsored Links