Uncategorized

‘Kasisazifuni inyanga ezingasi zakithi, ziyasixabanisa’

16 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
‘Kasisazifuni inyanga ezingasi zakithi, ziyasixabanisa’

uMthunywa

Ethel Ncube

INDUNA uDobola yeBinga isiveze ukukhathazeka ngokufika kwezinyanga ezivela kwezinye indawo esigabeni sayo ngoba zicina zibangela ukulwa ezimulini ezingaphansi kwayo.

Induna uDobola ukhuluma kanje nanko ichwayisisa ngendaba yenina eselikhulile eselihlala egangeni ngoba lisesaba ukubulawa yindodana yalo kulandela ukutshelwa ngenye inyanga ukuthi uloywa ngunina.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa, induna uDobola ithe kayisafuni nyanga ezivela kwezinye indawo esigabeni sayo ngoba kucina kusiba lokulwa ezimulini.

“Wonke ozatholakala ehlala lenyanga engasi yakithi uzabotshwa ngoba sesithwele nzima ngabantu laba.

“Khathesi kulomama osekhulile osesidla lamanqe ngoba esesaba ukubulawa ngumntanakhe ongumfana. Umama lo ubehlala lomkakhe ongaboniyo kodwa sowamtshiya wabaleka wayahlala egangeni ngoba indodana yakhe ithe ingavele imthole ekhaya izambulala.

“Inyanga eyatshela umfana lo lokhu, ngizwe kuthiwa icatshile komunye umuzi. Lokhu kasikufuni ngoba kuletha udwetshu ezimulini.

“Kuyini umuntu omdala nxa esezahlala egangeni esesaba ukubulawa ngumntanakhe,” kulandisa induna uDobola.

“Inyanga ezinengi ezivela khatshana yizo ezingelandaba nxa zitshayanisa amalunga emuli amakhanda.

“Abanye bayabe belande nje ukuzotshontsha impahla yethu yonaleyo encane esilayo beqamba amanga bethi bazinyanga.

“Kangisafuni ngitsho leyodwa inyanga ezangena esigabeni sami. Akusebenze inyanga ezivele zikhona, laba ababuya bengathi bazosiza bona belwisanisa abantu hatshi kabadlulele kwezinye indawo,” kuphetha induna uDobola.

Share This:

Sponsored Links