Kambe ngumngane wempilo yini lo?

22 Sep, 2022 - 00:09 0 Views
Kambe ngumngane wempilo yini lo?

uMthunywa

Siphathokuhle Ngulube

Salibonani bafundi. Siyahlangana futhi kuliviki kuzifundo zethu. Ngithemba liyazilandela ngendlela ezakwenza libe ngabantu emphakathini. Lamuhla sizakhangela ezinye zezinto ezimbalwa ezenza lingenzi kuhle ezifundweni zenu.

Umnyaka ususiya emaphethelweni. Sonke nje kungakhathalekile sikuliphi iviyo sizabhala imihloliso yokuphela komnyaka. 

Abanye bethu asisoze senze kuhle kule imihloliso ngenxa yabangane esilabo. Qiniso inkomo ingazala umuntu ngoba abangane esilabo abakhi, abasitsheli iqiniso, bayachitha.

Sikhangelane lemihloliso le kambe yiziphi izingxoxo phakathi kwakho labangane elizixoxayo? 

Ayisini yini elithi umbalisi elifake emaqenjini walinika umsebenzi othile lina lizwakale selixoxa ngomdlalo kamabonakude othile. 

Kumbe njalo yini labana elithi umbalisi efundisa lina liphethe licevuza izindaba zomunye umfundi oyintombazana osethethe ijaha likaZibani banyana ngakho-ke kuzamele abonwe isikolo siphuma. 

Abanye benu njalo lisuke esikolo laze layafika ngekhaya ingxoxo kungomunye umhlabeleli osedumile owaseMzansi Africa. 

Abanye njalo lize lilingise lendlela lowo mhlabeleli agida ngayo, hawu imnandi ingxoxo akula othuleyo. 

Nampa njalo oSuku loThandiwe baphuma esikolo. Hawu! We! Bantu! Ingxoxo lijaha elikhombise uThandiwe ekuseni esiza esikolo. 

UNtombi loSihle labo ingxoxo ngumbalisi othile ongakwazi ukufundisa. Wena wakufundela ukubalisa? Pho ukhulumani okwaziyo? Hawu! Bafundi! Ingxoxo zesikolo zona kambe zixoxwa nini? Inombolo leziyana elizinikwe ngumbalisi zona lizaxoxa nini ngazo? Indaba yokuzibumbela yesiLungu kuzaxoxwa nini ngayo? Kanti wona amaCALA asebhaliwe yini? 

Abangane laba olabo ngabangane abaqotho yini? Kambe kukhona okuhle abazakunceda ngakho empilweni? 

Izingxoxo lezi ziqakathekile yini ezifundweni zenu? Bangabangane abaqotho yini ikakhulu nxa sikhangela isikhathi esikuso esokulungiselela imihloliso! Zibuze uziphendule! Asihlanganeni ngeviki ezayo!

Share This:

Sponsored Links