IZITSHENGISELO ZE-HIV EMLONYENI

18 Jul, 2019 - 00:07 0 Views
IZITSHENGISELO ZE-HIV EMLONYENI

uMthunywa

UGATSHA olubona ngezeMpilakahle kanye lokondliwa kuhle kwabantwana soluveze ukuthi kulendlela ezimbalwa ezilakho ukuveza ukutheleleka kwegcikwane leHIV. Umlomo yiwo oqala ukutshengisa izibonakaliso zokuba legcikwane leHIV kubangelwa yikwehluleka komzimba ukuzivikela emikhuhlaneni.

Kungumlandu wakho, njengoMbali othandekayo, ukuthi unakekele impilakahle yakho lokuthi ubekwazi isimo sakho seHIV.

Okulandelayo yizibonakaliso ezivamileyo:

I-Candidiasis

 • I-Candidiasis ngumkhuhlane obangelwa yizibungwana ezincane (fungal infection) ezingumhlobo weCandida. Nxa ingahlasela umlomo yandise ukubizwa ngokuthi ngamalonda i-thrush. Izibonakaliso kanye lempawu zigoqela amalonda elimini loba kwezinye indawo zomlomo lemphinjeni.
 • Ukuhlaselwa komlomo yi-Candida kuvame ukubonakala kulabo abaphila leHIV.
 • Izilonda ezisuka kokumhlophe zisiya kokubomvu loba zisuka kokubomvu lokumhlophe okuhlangeneyo. – Isilonda yiloba yikuphi okungajwayelekanga emzimbeni okuvame ukubangelwa ngumkhuhlane loba yikuhlukuluzeka. 
 •  Amalonda la angabe engabuhlungu kumbe njalo angakwenza ungakhululeki.

I-Pseudomembranous Candidiasis

 •   Amatshatha amhlophe emlonyeni
 • Isigulane singabe sisizwa angathi siyatsha
 • Umuthi uwuphiwa ngemva kokuhlolwa ngudokotela.

I-Erythematous Candidiasis

I-Erythematous (atrophic) candidiasis kulapho isimo esiyabe sikhanya angathi sibomvu angathi ngamalonda amatsha.

 •  I-Patchy erythema ivame ukutholakala phakathi laphakathi kolimi.
 • Kwezinye izikhathi ingaba ku-buccal mucosa (phakathi kwesikhumba esisesihlathini lendebe zomlomo.
 • Isigulane singabe sisizwa angathi kuyatshisa.
 • Ungaphiwa umuthi ekilinika.
 • Kungabe kubangelwe yikusebenzisa umuthi wamazinyo okwenza uzwe angathi utshile.

I-Angular Cheilitis

Isimo sokuvuvuka esenzakala emlonyeni

 •  Ungadabuka ube lezilonda ezibomvu
 • Izilonda lezi ziyabe ziseceleni komlomo
 • Kuvame ukubangelwa yi-candidiasis yaphakathi.

Ngokuswelakala kwenhlanhla izilonda lezi zilakho ukuthelelwana ngokuqabulana ikakhulu nxa lo omunye amasotsha akhe omzimba engelamandla. Abantwana abancane yibo abandise ukuthelelwa imikhuhlane efana lale ikakhulu nxa unina elawo.

I-Kaposi’s sarcoma

 Kaposi sarcoma (KS) ngomunye umhlobo wemvukuzane lapho okuba lenyama ezikhulayo ngaphansi kwesikhumba emlonyeni

 •  Abantu abaphila leHIV yibo abasengozini yokuba lemihlobo yokuba leKaposi’s sarcoma, malignant lymphoma le- squamous carcinoma. 
 •  I-Kaposi’s sarcoma yiyo evamileyo phakathi kwemihlobo le
 • Nxa iqalisa, ukuvuvuka kuyabe kungathi kubomvu

I-Hairy leukoplakia

I-hairy leukoplakia (eyaziwa njalo ngokuthi yi-oral hairy leukoplakia OHL, kumbe iHIV-ehlobene le-hairy leukoplakia), ngamatshatha amhlophe kunhlangothi zolimi. Kubangelwa ligcikwane leEpstein-Barr virus  (EBV) futhi ivela ebantwini abalamasotsha omzimba angelamandla ikakhulu labo abale-HIV. Lokhu ngeke kuphalwe. 

 •  Lumhlobo we-leukoplakia waqala ukubonakala ebantwini abaphila leHIV kodwa ilakho ukubonakala kwezinye izigulane ezifana lalezo ezifakwa izitho zabanye ngoba amasotsha abo ayabe engelamandla.
 • Elimini yikho lapho ejwayeleke khona
 • I-hairy leukoplakia ingafaniswa le-candidiasis. Isigulane esilezilonda ezimhlophe kufanele siqale selatshwe nge-antifungal therapy kuqala. Nxa kungehlula ukuthi kuphole, sokungabe kutshengisa ukuthi yi- hairy leukoplakia.

I-Gingival and periodontal lesions

I-Gingivitis  yindlela elula kulayo yonke imikhuhlane ye-periodontai. Yenza insini zibe bomvu, zivuvuke njalo kwezinye izikhathi zichince igazi lula.

Abantu abaphila leHIV balakho ukubanjwa yi-gingivitis and periodontitis. I-gingivitis engelatshwanga ilakho ukucina isiba yi-periodontitis. Ngokuya kwesikhathi, ilakho ukumemetheka icine isiya ngaphansi kwensini. Ama-toxins abangelwa yizibungwana enza insini zibe buhlungu. Lokhu kucina kubangela ukuthi ithambo elisekela amazinyo liyehluleka ukubamba amazinyo acine aqamuke loba ekhumuka wodwa. 

Ezinye izimo ezihlobene lokuba leHIV emlonyeni yi-Apthous ulcers kanye le-Dental caries.

Lezi izimo zingaphathwa nge-anti-retroviral therapy (ART), ukuhlanzeka emlonyeni kanye lokwelatshwa okuqondileyo kwalezozifo.

Hlola igcikwane leHIV wazi isimo sakho. Dinga ukwelatshwa masinya nxa kudingakala njalo unathe imithi yakho njengokulaywa ngabezempilakahle.

Share This:

Sponsored Links