Izimpambosi zesenzo ziyaqhutshwa

08 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
Izimpambosi zesenzo ziyaqhutshwa

uMthunywa

Impambosi yokwenzayenza
KUVIKI ephelileyo sivezile ukuthi le impambosi kwesinye isikhathi singayisebenzisa nxa siveza ukuthi ulutho olithoze lwenziwa kalula, kungelabunzima.

Silakho futhi ukuyisebenzisa impambosi le ekulanduleni nxa siveza ukuthi ulutho oluthize kalwenzeki lula. Izibonelo: Inkuni kazibonwabonwa kulesi sigaba. Ingane le kayikhalakhali ngaphandle kokuba ilambile.Lumfana ukhanya elolaka, kahlekahleki.

Ukwakhiwa kwempambosi yokwenzayenza. Impambosi yokwenzayenza siyakha ngendlela ezilandelayo: 1. Ezenzweni eziqala ngongwaqa zilelunga elilodwa: Izibonelo: fa – fayifa, dla – dlayidla, pha – phayipha, mba – mbayimba. Liyaphindwa ilunga kodwa kufakwe u-yi- phakathi. Asikunanzeleleni lokhu bafundi.

2. Ezenzweni eziqala ngongwaqa zilamalunga amabili: Izibonelo: hamba – hambahamba, funda – fundafunda, bhala –bhalabhala, hlala – hlalahlala. Lapha siyawaphinda womabili amalunga.

3. Ezenzweni eziqala ngongwaqa zilamalunga angaphezu kwamabili: Izibonelo: gijima – gijigijima, thalaza – thalathalaza, qaphelisa – qapheeqaphelisa. Lapha luphindwa amalunga amabili ekuqaleni andubana sijobelele amalunga acinayo.

4. Ezenzweni eziqala ngonkamisa zilamalunga amabili: Izibonelo: osa – osayosa, ala –alayala, eba – ebayeba. Siyaphindwa sonke isiqu kodwa kufakwe u-y- phakathi

5. Ezenzweni eziqala ngonkamisa zilamalunga edlula amabili: Izibonelo: ephula – ephulaphula, endlala – endlalandlala abamye bathi ephuyephula kumbe endlayendlala. Lapha sinanzelela ukuthi isenzo singaphindwa sonke ngaphandle kukankamisa osekuqaleni kuphela.

Loba Kuqalwa ngalunga amabili akuqala, silandelise ngo-yi- anduba sifake wonke njalo amalunga alesosenzo.

Vikela umkhuhlane weCovid-19 ngasosonke isikhathi. Ungasideli isayeke sakkho.

 

Share This:

Sponsored Links