Izibanjalo ezakhiwe ezabizwaneni zenani

27 May, 2021 - 00:05 0 Views
Izibanjalo ezakhiwe ezabizwaneni zenani

uMthunywa

Qaphela ukuthi abanye bathi izabizwana zokubala. Yinto nye lokhu.

Izibanjalo zingakhiwa ngezindlela ezimbili ezilandelayo ezabozwaneni zenani.

Hlola indlela yokuqala ukuze uqaphele okwenzekileyo.

Kusigaba okhulumayo angathi: Yimi ngedwa nxa emunye. Ebunengini bathi : yithi sodwa kumbe yithi sonke.

Kusigaba Okhuluma laye uthi: Nguwe wedwa kubunye. Ebunengini uthi: yini lodwa. Kusigaba 1 loba kusigaba Okhuluma ngaye kubunye uthi: Nguwe wedwa. Ebunengini uthi: yini lodwa.

Ungathi: Nguye yedwa kubunye. Ebunengini uthi: yibo bonke. Usiyaphambili uthi yibo bobathathu njalonjalo.

Ungathi : Yiwo wodwa ebunyeni kuthi ebunengini kube yiyo yodwa. Nxa usiyaphambili ungathi yiyo yonke loba yiyo yomithathu, njalonjalo.

Ezibonelweni ezingaphezulu izibanjalo zenani zakhiwa ngokwandulela ngezibanjalo ezakhiwe ezabizwaneni zoqobo.
Ukulandula kungakhiwa ngokuqalisa ngesibanjalo soqobo esilandulayo esabizwaneni senani.

Izibonelo: Akusimi ngedwa. Akusithi sodwa. Isibanjalo senani singakhiwa ngokwandulela isivumelwano senhloko esabizwaneni senani. Kusigaba Okhulumayo isabizwanani ngu: ngedwa. Isibanjalo ngu: ngingedwa kubunye.

Ebunengini isabizwana ngu: sonke, isibanjalo ngu: Sisonke.

Kusigaba Okhulumayo isabizwana ngu: sodwa. Isibanjalo ngu: sisodwa. Ebunengini isabiswana ngu: isibanjalo ngu: lilonke. Kusigaba okhuluma ngaye, usigaba 1 usehla lazo, isabizwana ngu – yedwa isibanjalo ngu- uyedwa. Isigaba 2 isabizwana ngu- bobabili isibanjalo ngu: bobabili.

Vikela iCOVID19 ngokuhlala uhlanzekile ugeze izandla ngasosonke isikhathi. Gqoka isayeke nxa uphumela emphakathini.

Share This:

Sponsored Links