Uncategorized

Izelamani zifuna ukuthathana

19 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
Izelamani zifuna ukuthathana

uMthunywa

Thokozile Mbedzi
ESINTWINI nxa abantu ababili bangathathana belabantwababo, labo bantwana baba yizelamani kodwa kulababili abatshaye lokhu indiva nanko ongumfana ufunga agomele ukuthi ngeke ehlukaniswe lodadewabo lo asethandana laye ngoba bengelabuhlobo.

Indoda le, uTakavarasha Ncube Mangenje wesigabeni sakoChireya eGokwe usekhulelise udadewabo uRuth Lunga njalo uthi yena kaboni cala ngokuthi athathe uLunga ngoba uLunga kasidadewabo.
Induna yesigabeni lesi iveze ukuthi kulehlazo elenzakale esigabeni sayo.

“Kulendabamlonyeni ebuye ibe lihlazo eyenzakale phakathi kwesigaba sami. Kulendoda efungayo ukuthi ifuna ukuthatha udadewabo esimkhulelisile.

Ngokwesiko lakithi nxa owesilisa lowesifazana bangathathana omunye elabantwabakhe bayahlanganiswa babe yimuli yinye baziwe njengezelamani.

“Asazi ke ukuthi kusuka kuthini kuMangenje ngoba uyakwala lokho. Uthi yena ufuna ukuthatha umntakanina ngoba kabalabuhlobo ngokubona kwakhe bavunyelwe ukuthi bakhe bonke umuzi.

“Sikhuluma nje udadewabo ukhulelwe njalo umthwalo wakhona ungaba lenyanga ezintathu nxa untombazana lo ebale kuhle njengoba sisazi ukuthi kuyenzakala ukuthi umuntu nxa eqalisa aphambanise ukubala,” kuchasisa induna uChireya.

Undoda lo umangalise uzulu esithi yena kaliboni icala aletheswayo ngoba yena akazalwa ngumama munye lonkazana lo.

“Thina njengabakhokheli bezamasiko kunye lesiNtu sethu abantwana laba sibathi ngumuntu lodadewabo kungakho akuvumi ukuba bathathane.

“Udaba lolu sizaluhluza edale ngeSonto lapho esizabe sihlezi khona njengabadala ngoba lokhu kulihlazo njalo esingeke salivuma emphakathini wakithi.
“Ubuntu buqakathekile, abantwana nxa bekhula ezimulini kumele bakhule belenhlonipho lokhu kudala ukungaqakathekisi amasiko wona ayiwo akha umuntu. Indaba le sizayiphatha ngokwesiko, siphinde njalo sidinge abomthetho kaHulumende ukuba labo baluhluizisise udaba lolu.

“lndaba ezinje kumele zichwayisiswe ngelihlo elibanzi ngoba kunengi okungabe kucatshile kodwa kuphumele egcekeni okunye okunengi kusele. Lokhu ngikutsho  ngoba kwesinye isikhathi endabeni zohlobo lolu kuyabe kulohlukuluzwa kwabesifazana ngakho konke lokhu kumele sikukhangelisise ngoba abantwana lapho okwehlukana abazili bacina besiba kuzimo ezitshiyeneyo.

Induna uChireya uphethe ngokuthi amasiko ngeke bavume atshabalale ngenxa yokwehluleka ukuqinisa umthetho.
“Izinto ezizilayo ziyazila. Abantu kabakuhloniphe njalo lentsha kayifundiswe ngezinto ezizilayo ngoba kubangela inhlupho ezinengi ekuhlaleni lempilweni zabantu, amadlozi ezigaba esezondile abantu bacine behlangana lenhlupho ezinengi ezifana lokuswelakala kwezulu, imikhuhlane ehlasela izifuyo kunye labantu lokunye okunengi,” kuphetha unduna uChireya.

Share This:

Sponsored Links