Iyavuma imbambayila ngalesisikhathi

10 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Iyavuma imbambayila ngalesisikhathi

uMthunywa

Musa Janga

NJENGOBA sesiphakathi kwalo izulu kulithuba elihle ukuthi abalimi bahlanyele imbambayila ukuze  ibambe masinyane. 

UNkosazana  Bayethe Sibanda ongumlimi ubikele uMthunywa ukuthi imbambayila ihambisana lomkhathi otshisayo njalo ifuna ukulinywa masinya izulu lisana. 

“Imbambayila ivuma emkhathini olesikhudumezi njalo kulicebo elihle ukuthi iphangise ukuhlanyelwa izulu lisana.  Ingalinywa ngalesi isikhathi iyakhula ngendlela njalo ibe labantwana,” kuchaza uNkszn Sibanda.

Uqhubekele phambili esithi imbambayila akusiso silimo esihluphayo ukulima.

“Imbambayila ayidingi msebenzi omnengi kodwa njengoba iyisilimo esinabayo ukuze ibe labantwana abanengi kumele yenzelwe imibheda kumbe imibundu. Ingenzelwa lokhu iyakhula ngendlela ngoba imibundu yenza amanzi ehle angene esilimweni, lomlimi sengathola isivuno esihle,” kulandisa uNkszn Sibanda.

Ukhulume njalo ngokuqakatheka komvundiso phambi kokulima.  

“Okunye okungenziwa ngumlimi yikuvundisa umhlabathi wakhe phambi kokubana alime imbambayila. Ingathola ukudla okweneleyo uyabe usunqobe konke ngoba izazikhulela kuhle,” kutsho uNkszn Sibanda. 

Ulandise ngebhizimusi lembambayila ethi inengi labantu bayayithanda ekunathiseni itiye.

“Ngesikhathi sembambayila inengi labantu liyabe lingasathengi isinkwa ngoba imbamabayila ziyabe zithengiswa ngentengo engcono kuleyesinkwa njalo ziyakhwabitheka letiye. Ngakho umlimi sengaphila ngcono ngebhizimusi lembambayila.

“Amahlamvu embambayila ayaphathisa nxa umlimi  elezifuyo ezinjengembila lomvundla ngoba uyabe sekutholele  ukudla,”  kuphetha  uNkszn Sibanda.

Share This:

Sponsored Links