Iyalimeka i-lettuce kungelamhlabathi

02 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Iyalimeka i-lettuce kungelamhlabathi UMnumzana Danisa Dube uchasisa ukulimeka kwe lettuce

uMthunywa

Khanyile Ndebele
INHLANGANISO ezimeleyo eyeWorld Food Programme (WFP) kumbukiso weZimbabwe International Trade Fair obekhona ngenyanga kaMabasa yabele abalimi ulwazi ngokulima i-lettuce kungadingeki umhlabathi kodwa kusetshenziswa amaphayiphi.

UMnumzana Danisa Dube onguAgronomist kunhlanganiso yeWFP uthe okumele abalimi bakwenze yikudinga indawo lapho abazahlanyela khona isilimo sabo.

“Abalimi kufanele bakhe indawo lapho abazahlanyela khona. Kumele kulungiswe indawo lapho okuyabe kuzahlala khona amaphayiphi ayiwo okuzahlanyelwa i-lettuce phakathi kwawo. Umlimi angasebenzisa izitina, insimbi loba izigodo eziqinileyo.

Zimbabwe International Trade Fair.

“Okunye umlimi akudingayo zimpompi azahlanyela kuzo. Enye iphayiphi kumele ibe ngezahambisa amanzi lapho okuhlanyelwe khona. Besekusithi eyinye ibe ngeyokwamukela amanzi avela thelela iwachithela etankeni lapho amanzi okuthelela ahlala khona,” nguMnu Dube lowo.

Uqhubekele phambili esithi umlimi kumele abe letanka kumbe ibhakade lapho azabe efake khona amanzi ahlanganiswe lomquba wenkomo loba owenkukhu, ayiwo okumele asetshenziswe ukuthelela isilimo.

“Kufanele umlimi abe lempompi ezabe ihambisa amanzi. Iyabe igxunyekwe ebhakedini kumbe etankeni lapho ezabe isusa amanzi iwasa phakathi kwamaphayiphi alezilimo. Yona isebenza ngesola loba amagetsi,” kutsho uMnu Dube.

Uthe ezinye izilimo ezingalinywa ngale indlela yizilimo ezingamahlamvu ezifana lombhida.

Uphethe ngokuveza okuhle ngokusebenzisa lindlela yokulima.

“Okuhle ngokusebenzisa indlela le yokulima yikuthi amanzi adingakalayo malutshwana ngoba amanzi asetshenziswa ukuthelela ayakhongozelwa aphinde abuyele ebhakedini lawo iloba itanka esetshenzisiweyo.

“Umlimi nxa engelamhlabathi ovundileyo wokulima ulakho ukusebenzisa lindlela futhi iyenqabela imikhuhlane engabuya lenhlabathi njalo ayidingi ndawo enengi yokuhlanyela izilimo,” kutsho uMnu Dube

Share This:

Sponsored Links