Uncategorized

Itshade lesidumbu induna

07 Jun, 2018 - 00:06 0 Views
Itshade lesidumbu induna UMnumzana Gamelihle Dlungwane odume ngokuthi nguKheswa, etshada lomkakhe uSindisiwe, uMaKhuzwayo, ngosuku lomngcwabo wakhe

uMthunywa

ISAZI samasiko uSolwazi Jabulani Maphalala uthi akukaze kwenzakale emlandweni wesiZulu ukuthi imfa ihlanganiswe lomtshado.

Ukutsho lokhu ngemuva kokuba enye induna yeSindisweni, indawo eseSouth Africa uMnumzana Gamelihle Dlungwane odume kule ndawo ngokuthi nguKheswa, etshade lomkakhe uSindisiwe, uMaKhuzwayo, ngosuku lomngcwabo wakhe.

Bekuhlelwe ukuthi umtshado ube semasontweni amathathu azayo kodwa umakoti watshona ngeSonto.

UMaphalala uthe ngokwazi kwakhe uma kwenzakele kwabakhona otshonayo sekulungiselewa umtshado, otshonileyo ungcwatshwa ngendlela ejwayelekileyo bese kuyabikwa ukuthi utshone eselungiselela ukutshada.

“KwaZulu imfa iyahlonitshwa. Indoda iyakwazi ukuthatha udadewabo kankosikazi kube nguye ozavusa umuzi,” kutsho uMaphalala.

UDlungwane uthe akabagqizi qhakala abamsolayo. Ubone ukuthi usuku lomtshado alusondezwe ngoba besekuvele kuhleliwe. Uthe banengi abamkhuzileyo ngokutshada lebhokisi bethi uzabiza amashwa kodwa waphikelela ngoba ubemthanda uMaKhuzwayo, futhi utshone esekucacisile ukuthi uma lungamfici usuku lomtshado, uzamelwa ngudadewabo.

“Ekuqaleni kukaNkwenkwezi umkami wathi ubona sengathi usuku lomtshado ngeke lusamfica. Ngambuza ukuthi ukutsho njani sesilungise yonke into, wangaphumeli obala. Wabuye wathi ubedlala. Wathi ufuna ukufaka ingubo emhlophe, indandatho bese kuyagidwa. Ngambuza ukuthi manje uyagida njani njengoba engaselawo umlenze, waqunywa ngenxa yesifo setshukela. Ngamdlalisa ngathi ngabe uchaza ukuthi ngiyabe ngimfuqa ngesihlalo esilamavili?” kutsho uDlungwane.

Uthe, wathi uyomelwa ngudadewabo uNtokozo. Izolo kwenzakele abekufisa, udadewabo ungene enkundleni ephelekezelwa ngabakoKhuzwayo abebecula, bafica abakoDlungwane, abebevele sebesenkundleni.

Enkundleni lapho bekulebhokisi elilesidumbu sikaMaKhuzwayo, umyeni ehlobile.

Udadewabo kamufi ubegiya, uDlungwane egiya laye. Ithe isatsha ingoma, lamemeza ipholisa lenkosi lithi:

“MaKhuzwayo ulapha nje uyamthanda yini?”

UDlungwane uthe isidumbu sikamufi siphume emakhazeni sasiwa kibo, sifike kwakhe lombondo obulethwe ngabakoKhuzwayo.

Uthe phakathi kwamabili usigcinile isithembiso sakhe, wamfaka indandatho, ekuseni wayikhipha ngoba ubengeke ahambe layo.

“Bengilonkosikazi kuMaKhuzwayo. Inengi lenu liyazi ukuthi ngingumuntu onjani, ubekezelele bonke ubunjalo bami,” etsho enkundleni.

Udadewabo womyeni kamufi uNkkz Monica Njoko uthe uDlungwane ubageze igilo ngokunakekela umkakhe ngesikhathi egula.

“Sonke besisazi ukuthi uDlungwane uyaqonywa, ubeqonywe langabahlengikazi. Ngesikhathi esegula umkakhe ubengelanhloni lokumqhuba ngesihlalo baye esibhedlela,” kutsho yena.

UDlungwane enkundleni uphinde wenza okungajwayelekanga ngesikhathi ekhuluma lomkakhe esebhokisini ethi intombi ayikhethileyo (udadewabo kamufi) ukuba igcine umuzi wakhe, ayivumi, akathambise inhliziyo yayo. — Isolezwe

Share This:

Sponsored Links