Uncategorized

Isipoko sifuna ama US$ aso

14 Feb, 2019 - 00:02 0 Views
Isipoko sifuna ama US$ aso

uMthunywa

Ethel Ncube

KULEMULI yeGokwe ekhala ezimathonsi kwelalamuhla kulandela ukufa kwamalunga omdeni okungazwisisekiyo osokuvele ukuthi kubangelwa yikuthi kulomntwana walumdeni owadobha imali yomunye umakhelwane yena owazama ukuyilonda limali kwababuhlungu kuye okwacina kubangela ukuthi azibophele.

Linsindabaphenduli yendaba sitshiye abantu betshaqekile nanko phela kukhanya umuyi ufuna imali yakhe njalo bambalwa abomdeni wakoSwawengavi okuyibo okubikwa bathatha limali ngemva kokuba idojwe ngumntwana asebeke babona isipoko sikamuyi uMaiki Tsapata. 

Kubikwa mhla udaba lolu luqala omunye umntwana wako Swawengavi wathi ezihambela wadobha imali engange US$250.

Umntwana lo kubikwa wathi efika ngekhaya waqhubela uyise imali le ethi udobhe imali edlala.

Indaba le ibikwe kunduna yeGokwe uChiya Chireya kuyonale inyanga njalo induna ithe imuli eyadobha imali ithwele amagabha avuzayo.

“Umntwana wadobha imali kaTsapata owayelima  utshinda wayinika uyise.

“Umuyi uTsapata wathi enanzelela ukuthi ulahle imali wazama ukuyilonda waze wayafika emzini kaMnu Swawengavi lapho athi ebuza umntwana owayeyidobhile imali wahle wavuma wathi ngempela uyidobhile imali wayinika uyise. 

“Kukhanya uthe esebuza abadala kugoqela inhloko yomuzi uMnu Swawengavi wangatholi sizo ngoba kukhanya bala ukumnika imali yakhe abomdeni lo,” kutsho induna uChireya.

UTsapata akuzange kumhambe kuhle ukuncitshwa imali yakhe nanko phela kubikwa wahle wathi esuka lapho wayazibophela njalo useleminyaka emihlanu wedlula emhlabeni.

Isimanga yikuthi kusukela nyakenye imuli yakoTsapata isihlangana lengozi ezitshiyeneyo ezingajwayelekanga osokwabangela ukuthi amanye amalunga alumdeni afe.

“UMnu Swawengavi kubikwa kulomuntu owayefuna ukumgwaza ambulale wasekhutha kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla wacina egwaze umnawakhe kaSwawengavi wahle watshona. 

“Abomdeni bathi belokhu besathi yebo sikubonile udadewabo kaMnu Swawengavi wabona isipoko sikaTsapata emasimini sakhuluma sisithi: ngifuna imali yami nxa lingayilethanga ngizaqedelana lani,” nguChireya lo.

Ngokuya kwesikhathi umntwana onguye owadobha imali kaTsapata laye wathi ezihambela wahlangana lomuyi wamtshela amagama afanayo ethi ufuna imali yakhe, nxa engayitholanga uzazibonela. Umntwana kubikwa wasuka lapho esephaphatheka esiyabikela abadala ukuthi ubone isipoko sikaTsapata sathi sifuna imali yaso.

UChireya uqhubekele phambili wathi abakoSwawengavi abasabuquthi ubuthongo njalo abaselakho ukuthula ngenxa yesipoko lesi esidla amalangabi ngemali yaso.

“Ngenxa yezehlakalo lezi ezingazwisisekiyo sebebhode badinwa baze bacina becabanga ukuthi bayexolisa kibo kamuyi okudale ukuba icala lakhona libuye enkundleni.

“Imuli yakoTsapata ithi ifuna inkomo, yokuthi kungani bala lemali umntwana yena wayevumile ukuthi uyidobhile. Bathi kucala lokulahlekelwa yisihlobo ngenxa yemali bafuna inkomo ezilitshumi njalo abakoSwawengavi sebakhipha ezine,” kuphetha uMnu Chireya.

Share This:

Sponsored Links