Isipho sokuba ngumantengwane

28 Jul, 2022 - 00:07 0 Views
Isipho sokuba ngumantengwane

uMthunywa

Sikhumbuzo Dabengwa
Siyahlangana njalo kule iviki bafundi abahle. Inengi seliphezu kokuxukuxana lemihloliso bafundi. Kuyini okungenza umuntu aphumelele ekubeni ngumjimbi ekubaleni lekusebenzeni bafundi? Ukuba ngumantengwane. Ake sizihlole.

Ngumuntu onjani obizwa athiwe ngumantengwane?

Yini umantengwane?

Umuntu ongayisuye mantengwane uba lodubo bani ekuphileni kwakhe?

Ukuvuka kuyisipho esikhulu ekuphileni kwethu bafundi. Ukuvuka ngovivi kwenza umuntu enze yonke imisebenzi yakhe kuhle kusasele, kusathule kuthe cwaka! Ekubaleni kuhle ngoba umumo okhona ngezikhathi zasempondozankomo uyabe usathule zwi kungelamisindo le ebakhona sekusile.

Umantengwane sasisazi kuyinyoni evuka kule ekuseni kakhulu. Singathi kuyabe kusemathathakusa. Abanye bathi kusithi nwe kumbe kusithi ndi.

Kuyabe kusekuseni bafundi.Yiso lesi isikhathi esasidala umehluko ebantwini ekadeni, lanamhla lokhu kunjalo.

Abadala bayatsho njalo ukuba ehambela muva ibanjwa yizinja. Lokhu yisikhuthazo kithi sokuba sikhuthalele ukuhambela phambili, sivuke ngovivi senze imisebenzi yethu siyiqede bafundi.

Esinye isifundiswa sathi asiphumeleli ngoba singazi, sisehluleka kodwa sinqotshwa yisikhathi. Ngiyakuvuma lokhu ngoba umuntu ongenzi imisebenzi ayiqede ngesikhathi uhlezi ekhala ngonxiwa luka Ha! bafundi. Imisebenzi yakhe yonke ayihleleki kuhle. Izingwalo zimvemve, imisebenzi ayenziwanga, okubalwayo akubalwanga.

Pho ungaphumelela njani? Kuhle ukuvuka kule uphuthume konke okudinga ukuphuthunywa, ulungise konke okudinga ukulungiswa ngoba ukwehluleka ukwenza lokhu yikwehluleka impilo. Ubangumsila kuyo yonke into oyenzayo.

Ukuphuza ukuvuka kudalani empilweni yomuntu?

Kudala ubuvila obuyibo inkunzi ekwehlulekeni. Bonke abantu bathanda ukuphumelela. Lanxa sibalisa abalimayo emakhaya, sithola ukuba abalimi abalesivuno esesabekayo yilabaya abavuka ngovivi, lithi liyaphakama ilanga sebekude kuzindima zabo. Abanye bavika ngokuthi osibanibani balomuthi kanti hatshi umuthi usekuvukeni ekuseni, wenze konke okufunayo kusaqandelela, ilanga lingakatshisi.

Nxa selikhipha inhlanzi emanzini akusebenzeki bafundi. Siyakhuthazwa-ke bafundi ukuba silahle ingubo, kusetshenzwe ukuze ekucineni sibelesivuno esihle.

Ukulala uze ukleze impisi kubi bafundi, ikakhulu nxa siphile kuhle singaguli. Asikho isizatho sokuba yinyoka yona eyazakala ngobuvila. Abanye bathi ukulala kuyilifa lenja bafundi yona leyana eyehluleka lokukhonkotha.

Asizameni ukuba sivuke sibe lokunyakaza ukuze sivivinye konke okumele sikuvivinye ezifundweni zethu bangane.Asibe ngomantengwane abakhala kuze kuse. Asisebenzeni kuze kuse bafundi, sizanqoba.

Share This:

Sponsored Links