Uncategorized

Isinothi sichaza ukuthi silenyoka yemali

24 Nov, 2022 - 00:11 0 Views
Isinothi sichaza ukuthi silenyoka yemali Inyoka

uMthunywa

Thokozile Mbedzi

KWENZAKALE insumansumane yendaba esigabeni sakoChireya, eGokwe nanko phela enye indoda yalapho eyisinothi iphendukelwe yinkalakatha yenyoka ebisiyigcinile isenzela ukuceba.

UEzekiah Mandaza oleminyaka engu-52 njalo elamakhosikazi ayisithupha kanye labantwana abangu-58 umiswe phambi kwenduna uChireya wazivumela ngowakhe umlomo ukuthi ulenyoka le esibonwa ngabantu phandle ibhodabhoda egumeni layo iphinde ibuyele isiyangena endlini lapho egcinwa khona, isenzo ebesesisethusa akhelane labo.

UMandaza ngelinye ilunga lemuli yakoMandaza, eyabiza inyanga kunyanga ezimbalwa ezedluleyo eyafika yanathisa amalunga emuli le angu-26 umuthi kudingwa umthakathi lapho amalunga onke emuli le aqaleka kodwa angu-24 aphaphama kwathi amabili edlula emhlabeni.

Ababili laba abafayo ngabafowabo bakaMnu Mandaza.
Phambi kwenduna uMandaza uchaze engagcwigcwizi ukuthi inyoka yakhe ubeyisebenzisa emasimini njalo ibiyisithunywa eyenza waba lezimota, inkomo ezinengi, isiphala esikhulu kanye lesigayo okuyingxenye yenotho yakhe.

Induna uChireya uthe wayengakukholwa okukhulunywa ukuthi kuliqiniso kodwa umsolwa wazivumela ngowakhe phambi kwakhe.
“Ngangingakukholwa okwakukhulunywa ngabantu ukuthi kulenkalakatha yenyoka eyesabekayo ebonakala ibhoda egumeni likaMandaza ibuye ibonakale ingena kwelinye ikamelo, kodwa ngakukholwa lokhu uMandaza eseveza yena ngokwakhe ubufakazi bokuthi yena ulenyoka ayigcinileyo.”

Umhlambi wenkomo

Induna ithe uMnu Mandaza waveza ukuba inyoka yakhe le imncedisa kuzo zonke izinto emzini wakhe ezibalisela ukugcina izifuyo, emasimini, ukuthenga izimota lezigayo.

UMandaza kazange aphelele ekuchazeni kuphela kodwa sasukuma sayaluthatha uhalabezi lwenyoka lolu sayalutshisa egangeni.
“Sasukuma sayafika emzini wakhe uMandaza inyoka yabonakala kodwa kwabanzima ukuthi amadoda ayiziqwabalanda ayibulale, kwawathatha isikhathi sibili.

“Amadoda ayiziqhwaga la ayesebenzisa imikhonto, imbokodo lokunye ukuthi zibulale linyoka. Yathi isifile kwabaswa umlilo yatshiswa,” kulandisa induna uChireya.

Induna ithe ihlawulise uMnu Mandaza inkomo eyodwa.

Share This:

Sponsored Links