Isinciphiso sebizo

01 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
Isinciphiso sebizo

uMthunywa

SIQHUBEKA ngokusetshenziswa kolimi sihlela isinciphiso sebizo
Siyini isinciphiso sebizo?

Funda imitsho elandelayo: 1. Umntwana okhuzwa alalele uyathandwa. 2. Kusele amanzana enkonxeni. 3. Bagijinyiswe ngumuntu ngemva kwentatshana izolo.

4. Balwele ukuthi uthe komunye yindojeyana.

Umntwana, amanzana, intatshana, indojeyana. Amagama la angaphansi kwesihloko esikhulu esithi iBizo. Lokhu kusobala ngokusetshenziswa kwawo emutshweni. Wona abizwe athiwe Izinciphiso. Isinciphiso ligama elikhomba into encane nxa iqathaniswa lenye. Emutshweni wesithathu ngaphezulu sithi intatshana ngoba sikwazi ukuthi ikhona enkulu kulale.

Isinciphiso singabuye sikhombe ubulutshwana bolutho nxa buqathaniswa lobunye, njengokuthi amanzana emutshweni wesibili ngaphezulu. Umntwana emutshweni wakuqala uveza ubuntwana ngokuzalwa kuqathaniswa lobudala. Umutsho wesine ulesinciphiso esithi indojeyana. Ukubiza umuntu ngaleligama yikweyisa. Amagama la esiwakhethe emitshweni engaphezulu ayizinciphiso.

Kufanele sigcizelele ukuthi isinciphiso: 1. Singakhomba into encane nxa iqathaniswa lenye enkulu.

2. Singatsho ubulutshwana nxa kuqathaniswa lobunengi.

3. Ubuncinyane ngokuzalwa nxa kuqathaniswa lobudala.

4. Ukweyisa

5. Kanti njalo singasetshenziswa ukutotoza njengalapha, woza ngapha salukazana. Lapha kuyabe kutotozwa umntwana oyinkazana.

Ukwakhiwa kwesinciphiso: Nanzi ezinye izinciphiso – isihlahla – isihlahlana, umlenze – umlenzana, induku – indukwana, ibizo – ibizwana.

Share This:

Sponsored Links