Isikithi :Ugwalo ludindwe yicollege press publishers

31 Aug, 2023 - 00:08 0 Views
Isikithi :Ugwalo ludindwe yicollege  press publishers

uMthunywa

Siyaqhubeka lamhlanje sikhangela imikhuba ephathelane lokwenda. Liyakhumbula bafundi ukuthi ngeviki ephelileyo sixoxe ngokwenzakala nxa umuntu esiyakwenda okunjengokucola. Siqala ngemikhuba eyelama ukwenda. Minengi imikhuba eyelamana lokwenda.

Umphekiso: Umalukazana kavunyelwa engakaphekiswa. Ilungelo lokupheka ulizuza kungenziwa umkhuba wokuphekiswa. Uninazala umcuphela amabele amuphe, kuthiwe lapheke utshwala.

Buphekwa nguye umalukazana, esebenzisa ibonda asala elitheza umthimba wakhe usuhambile.

Utshwala lobo bubizwa kuthiwa ngumphekiso; ngobokukhipha ilimhelo lokupheka. Abulamcingelo buyanathwa nje ngamahlabezulu.

Ukuphinda imikhondo: Mhla wamanqindi utshwala bomphekiso; umalukazana ubuyela kwabo esiyaphinda imikhondo, uhamba lentombazana yakwabozala encinyane. Lowo mntanyana uyathula nxa ebingelelwa kuze kuthi nxa esekhungiwe ngemali kube yikhona evumayo.Ngokufananayo, kungaphekwa uyala ukudla baze bakhuphe imali ukuze adle.

Kusisa umalukazana ugelwa inwele. Umlobi uthi kumele kukhonjwe ukuthi akukho emthethweni ukuthi inwele zakhe zakuqala endile zigelwe ekwendeni kwakhe. Zigelwa ngakibo mhla ezophinda imikhondo.

Akukhathalekile ukuthi ugelwa ngubani, ingqobo engumuntu owazi ukugela. Ugelwa kutshiywe isicholo emasekweni ekhanda. Isicholo leso siyibonakaliso sokuba wendile. Isicholo lesi sibizwa kuthiwa licholo.

Mhla lokho batshona bephumula, kusisa bavuke sebebuyela emuva.

Ukukhutshwa emasekweni: Lesi yisenzo sokukhulula umalukazana ukuze aziphekele yedwa nxa efuna.

Kwenziwa kunqinekelwa ukuthi hlezi kadli kuhle nxa kuphele uninazala. Phela abanye omalukazana babakhweleze ngokudla abakuselelwe ngomkabo. Ukukhutshwa emasekweni kwenziwa umalukazana eselomnyaka owodwa, embili kumbe emithathu endile.

Kwakuthi mhla umalukazana evukele kude, uninazala asale ebasa umlilo phambi komnyando wendu kamalukazana. Angabasa ubeka amatshe amathathu kube liseko abesefaka imbiza yenkobe eziko.

Ekuphekeni kwakhe umalukazana uthola sekuthunqa umlilo phambi kwendlu yakhe, lembiza isithe qokolo eziko. Kazazihlupha ngakho ngoba ekwazi ukuthi kutshoni. Uninazala uqhubeka ngokupheka inkobe zakhe engatsho lutho ngazo.

Zingavuthwa uthuma umalukazana ukuba alethe imiganu yabantu bonke ekhaya. Angayiletha, uninazala uyaphakulula abesemtshengisa umganu ngamunye ngamunye ukuba ngokabani.

Uphetha ngokumtshela umalukazana ukuthi sebemkhuphile emasekweni, ngakho usengapheka yedwa.

Lanxa uninazala engamchasiseli isizatho sesenzo sakhe sokuphakulela emiganwini yonke, sitsho ukuthi nxa esepheka yedwa abophakulela imdeni wonke. Nxa umalukazana engumntwana odalekileyo uyalela emasekweni kaninazala, ngaphandle kwanxa sokusobala ukuthi uninazala kamfuni emasekwebi akhe.

Obukhali uyathokoza engezwa elokupheka yedwa angaphakuleli abanye. Uyazidlela lomkakhe labantwana bakhe. Lokhu kuvame ukwenziwa ngumalukazana obukhali ofica angathi kadli kuhle nxa esidla labanye. Sizakhangela umtshisanyongo ngesikhathi esilandelayo.

Share This:

Sponsored Links