Isikithi Ugwalo ludindwe yicollege press publishers

07 Sep, 2023 - 00:09 0 Views
Isikithi Ugwalo ludindwe yicollege  press publishers Izingwalo

uMthunywa

Kuviki edluleyo siphathe isifundo esimayelana lemikhuba eyelama ukwenda. Ngithembisile ukuthi sizaqala ngokuzwisisa umtshisanyongo lamhlanje. Kuyini umtshisanyongo?

Umtshisanyongo butshwala obuphekwa kwabo kwalowo owayengusanyongwana kusendiswa. Kuthiwa ngumtshisanyongo ngoba abakwabo yibo abatshisa inyongo eziyabe zigqiziswe usanyongwana. Utshwala lobu abulamgoqo mayelana lesikhathi sokubupheka. Kuba sekuzuzeni komuntu.

Bungaphekwa kunxuswa omama labobaba abangumthimba wabo. Kuyahlatshelwa kugidwe kube luthuli, besebehlala phansi babike njengokuthunywa lwabo.

Mhlalokho kuba lilanga elikhulu nxa osebele bepheke obokuhlangabeza amaqhaga omtshisanyongo. Kutshona kubuswa ilanga lonke. Nxa kusemzini okhudumalayo kuhlatshwa imbuzi ukuze kwehliswe ngogazana. Njengotshwala obungela mcingelo kuphetha ngakho ukudla besekubongelwana kube kuhle kube njeya.

Utshwala besigubhu: Ngemva kwesikhathi esingaba ngumnyaka kumbe esivayo umlobokazi endile, abantu abadla isigubhu babakhumbule ukuthi baseselomlandu wokupheka utshwala baso. Bayazisana njengokuqathelana kwabo isigubhu ukuze bancedisane ekuphekeni utshwala baso. Osebele bayathunyelwa ilizwi besaziswa ngesimiso esenziwe ngokuphekwa kotshwala besigubhu. Nxa baziswe kusasele ithuba bayapheka utshwala bokuhlangabeza amaqhaga lawo.

Ukulobola; Ukulonola kulezizatho zakho: Kuyisibongo somkhwenyana ethakazelela imuli aselayo ngenxa yabakwabozala. Kulobugugu bakho kunxa zonke zobudlelwano. Kothethweyo lasebazalini bakhe kuyisibonakaliso sothando. Kwenza indoda ingamthathi kalula umkayo. Kunika umkhwenyana lenzalo yakhe isithunzi kwabozala. Ngalokho amalobolo ayabuqinisa ubudlelwano bokuthathana.

Kufakwa abantwana emasikweni abogogo bakanina. Bangena emasikweni lawo ngenkomo yohlanga (inkomo yamalobolo ephiwa unina wentombi). Nxa umntwana ehlutshwa yizinyoka ezivela ehlangothini lukagogo wakhe ozala unina bayazikhuza zizwe ngoba iyabe yaphuma yabonakala inkomo yohlanga.

Ngezinsuku ezandulela usuku olumisiweyo umalukazana uyakhululwa abuyele ngakwabo ukuze inkomo lezo ziyecolwa ekhona. Inkomo zamalobolo ziba ngamankomokazi wodwa lenkunzi yawo. Lanxa enduna itheniwe kujinga kuthiwe yinkunzi yazo. Ngesikithi kuthiwa kuvame ukuthi kube zinkomo ezinhlanu kusiya kwezilitshumi. Ngaphandle kwenkomo kuthiwa baqhuba imbuzi okuthiwa luswazi lokuthi bahambe bezitshaya.

Ngomthetho inkomo zamalobolo zingena ekuseni lapho eziya khona. Njengoba isikhathi sokuza kwazo sisaziwa izihlobo labomakhelwane bahle bathi gwaqa ekuseni sebezolindela lezonkomo. Nxa sebebanga ngekhaya abaqhubi benkomo, umkhongi udlulela phambili ayekhuleka ngekhaya.

Olunye ulwazi ngokulobola — Umfana ozalwa engxenye ulotsholwa ngethokazi elilodwa. Inkazana ezalwa engxenye ilotsholwa ngenkomo elethole. Enkomeni zamalobolo kukhethwa eyodwa iphiwe unina wentombi ebongwa ukuba nguye owondla intombi yalezo nkomo ngokuyiphozisa. Imbuzi eluswazi lokuqhuba inkomo zamalobolo iqhubeka iyimbuzi yekhaya njengazo zonke ezinye.

Share This:

Sponsored Links