isikithi

24 Aug, 2023 - 00:08 0 Views
isikithi

uMthunywa

Ukuphehlelwa isithundu. Yini ukuphehlelwa kwesithundu? Omunye umbuzo ongakhona oqondene lalokhu yikuthi kambe kusenziwa yini ukuphehlela isithundu? Singancedisana kulokhu bafundi lomunye nje ongabe ethakazelela ezamasiko amaNdebele.

Kesizwe lokhu: Kuthiwa ngelanga elilandela elomcolo umlobokazi uphehlelelwa isithundu. Singakayi phambili kuqakathekile ukuthi sazi ukuthi uyini wona umcolo.

Anduba intombi iyekwenda, kwenziwa umdlalo wokuyicola losanyongwana wayo. Kwakuhlatshwe inkomo kumbe imbuzi, besebethelwa ngenyongo yayo phezu kwezandla laphezu kwenyawo zabo. Akuthelwa kakhulu kuthiwa tho! tho! Umathela kuba ngumuntu onjengomnewabo, olelungelo lokuthi akwenze.

Nxa sekwenziwe usanyongwana uyayigqiziswa inyongo leyo. Anduba ayigqiziswe iyavuthelwa ngomgetsho (utshani obulesikhala phakathi njengongomhlanga) kumbe ngotshani bomfila okuthiwa lusezi. Iyavuthelwa ibeliqhaga.

Umcolo kuthiwa yindlela yokwazisa amadlozi ukuthi umntwana usephuma egumeni ukuze amvulele indlela. Mhla womcolo kubikwa emadlozini ukuba umntwana usesiya kobani ukuze inyoka zakibo zimeluse ngoba zimazi lapho akhona.

Sibuyele njalo ekuphehlelelweni isithundu soqala lapho esiphiwa khona izizatho zokuphehlelwa isithundu. Isizatho sokuphehlelwa yikwenzela ukuba abe lenhlanhla emendweni wakhe njengoba zisedlulana amambatho.

Isithundu kuthiwa sona asikhethile ngoba lodinga umsebenzi loba isikhundla emsebenzini uyasiphehlelwa. Umuthi wakhona kuthiwa ufakwa eqhageni elincane, abeseletheswa ekhanda.

Abaziyo bathi kugigwa ndawonye ingwaqela, uvuma, umfan’uzacile, uvelabahleke, ingobamakhosi, udwendwe, unama kanye lomathanjana.

Oyakwenda uvame ukuthi aphehlelwe ngumnewabo. Yena uthatha uphehlo lomvalasangwana aphehle ngalo kuze kuqhilike amagwebu, eqhilikela emzimbeni wayo leyontombi. Umkhuba lo wenzelwa endlini ingabe phandle ebaleni kumbe esibayeni esefohliswa.

Endulo ukuphehlelwa lokhu bekusenziwa ekuseni kumbe emini yantamba ilanga selithambekile, kusiya ngobukhatshana bendawo lapho okuyakhona umthimba.

Nxa kukhatshana ubehlelwa ekuseni, kanti nxa kuseduze bekusenziwa emini yantambama. Angaze aphehlelwe umnewabo umdonsa ngengalo aqonde esibayeni.

Ufika angene laye esangweni bayephuma sebentshungubala embelweni. Kulapho-ke umthimba owemukela khona umlobokazi kuhle kube yikho ukusuka kwabo usuhamba usiya kwabo kajaha.

Kudlula lokhu sekulandela umthimba. Wona sizakhuluma ngawo kunsuku ezilandelayo. Ilanga lakuqala elilandela umthimba oze ngalo kusisa kucolwa amadoda abegana. Bahlatshelwa imbuzi hatshi abeze beyiqhuba. Abagane ngayo iba ngeyejaha eliganiweyo.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds