Uncategorized

Isihluku: Udlwengula, acuye, atshise umzawakhe

06 Feb, 2020 - 00:02 0 Views
Isihluku: Udlwengula, acuye, atshise umzawakhe

uMthunywa

Ethel Ncube

KUDABA olutshiye izakhamizi zesiqintini seStanhope eMguza zitheneke amadolo kulojaha odlwengule  umzawakhe oleminyaka engu-13 andubana amqume abe zincezu qede amhlohlele esakeni wamtshisa.

UNqobile Moyo oleminyaka engu-18 kubikwa ngemva kokutshisa isidumbu uphinde wasingcwaba yedwa.

Impicabadala le eyenzakale kumaviki amabili lengxenye edluleyo kulokhu kukhulunywa ngayo esigabeni.

Intatheli ivakatshele kuleyondawo lapho efike yakhulumisana lesinye isakhamuzi uNkosazana Nelisiwe Dube oveze ukuba kuliqiniso ukuba kulomntwana owabulawayo.

“Lokhe simadolonzima njalo sididekile ngodaba lolu, umfana lo wenza uchuku olubuhlungu njalo esingeke silukhohlwe kule indawo. Abantwana laba babesele bodwa ekhaya abadala besedolobheni.

“UNqobile wangenela umntwana wamdlwengula kabili wasethatha ihloka wamgamula wamfaka esakeni walihudula wayamtshisa kodwa kwehlula wacina esegebha igodi wamgcwaba yedwa engazi ukuthi izihlahla zilamehlo zimkhangele,” kulandisa Nkszn Dube.

“Umphefumulo ungeke uwuchithe nje uwedwa kuphelele lapho akuvumi. Wathi umntwana sokuthiwa kasabonakali saphalala njengezakhamizi sangena iganga simemeza sidinga sayathola lapho amfihle khona sabiza amapholisa azomthatha laye wazivumela ukuba nguye okwenzileyo okwakhathesi usezandleni zamapholisa,” kutsho uNkszn Dube.

UMthunywa ukhulumisane losobhuku wakule indawo uMnumzana Ocean Moyo ovumileyo ukuba udaba olunjalo lwafika endlebeni zakhe.

“Konke lokhu kwenzakala ngingekho kodwa ngabuya ngitshelwa ukuba sekonakele esigabeni kulomfana odlwengule isihlobo sakhe waphinda wasibulala.

“Kuthiwa babesele bodwa ekhaya bavuka ekuseni bayakofola bathi bevela khona omunye wabuza ukuba uRumbi ungaphi umsolwa wathi baxabene ngokugezisa imiganu. Kukhanya kusukela ngaleso isikhathi baphuma ijumo baqala ukumdinga kodwa bathe bebona ilanga selitshonile bakhumbula ukuzongibikela njengosobhuku wabo. 

“Lanxa bafica ngingekho kulonkosikazi izakhamizi zonke zaphuma zasabalala zidinga uRumbi  bathe befika ngakibo bathola imitshudutshudu babuza umsolwa wathi ubedonsa ugodo lwephane efuna ukuyalubanda lapho ipholisa lesigaba laqala ukusola lahle lamfaka izankosi ukuthi angabaleki.

“Balandela umzila baze bafika lapho amngcwabela khona wazama lokumtshisa engakamngcwabi kwehlula wacina emngcwaba yedwa egangeni.

 “Abantu bathola lapho angcwabela khona kwabizwa amapholisa afika athatha umuyi ahamba laye,” kuchaza uSobhuku uMoyo.

Kubikwa umsolwa waqala ukukhuluma abazali sebefikile ukuba umdlwengule kabili wambulala kodwa isizatho kasikhulumanga ukuthi kungani enze lokhu. 

Share This:

Sponsored Links