Uncategorized

Isigqisomdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYAGALOLUNYE Lane: Linqoba yonke imigoqo

09 Jan, 2020 - 00:01 0 Views
Isigqisomdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYAGALOLUNYE Lane: Linqoba yonke imigoqo

uMthunywa

Trevor, Mhlanga

Umfanekiso owodwa ubonwa ngendlela ezehlukeneyo, nxa ubala usenzenje ukhona umfanekiso osulawo ekhanda. Bakhona abantu abasebenza imifanekiso, abalobuciko bokuthatha ubuhle bonke bakuthi nama ephepheni. Amehlo adle kodwa angasuthi, ulimi lugobhoze amathe, hatshi ngokufisa okudliwayo, kodwa ngokukholisa lokhu okukhangelweyo. Amehlo engqondo ayasuswa aye kwaNtokozoyandile lapho umzimba ungefike khona. 

Ikhanda liyabe vele seliphambene, sekungathi kukhona umuntu akuhotshileyo kwamsanganisa, kwasweleka lodokotela ukuba amuphe amaphilisi okumthambisa. Kuyenzeka ukuba komunye obuke umfanekiso ofanayo oqumbaqumba kangaka, kube yisimanga kuye ukuba yini ethathekisayo?

Wakwenza njani uMzilawegazi kaMatshobane ukuba lebutho elixegisa amadolo amabhunu lanxa elenkafula kufa? Abanengi bangathi yisibindi samadoda, kanye lokuqiniswa zinyanga ezinjengaboMzizi oMphubane, kanye laboMahlangu oMsundulomunye. Abanye njalo bangathi yindlela amabutho ayesilwa ngayo, nxa esephethe amahawu amade, ayiwo anika isizwe ibizo, kumbe njalo yibungcitshi bokusebenzisa umkhonto. Konke lokhu kungaba kuqinisekile, kodwa izimpi zazinganqotshwa enkundleni yokulwa, zazihle zinqotshwe zisacetshwa. Ngenxa yamacebo elukwe kuhle, wawusizwa inkosi isilayezela ukuthi umhlambi wenkomo ezizathunjwa uzakwabiwa njani, lokuthi abesintwana bakuleyo ndawo ehlaselwayo bangathathwa yini njengamakhosikazi.

Okwenza omunye ajabule, amaphaphu eqe aze athintane lezinso ngokuthi nhlo kumfanekiso thize akulani lakubonayo. Ingqondo yiyo esuka ithance intshompoke iyewela la okungechazwe ngamazwi ukuba ibonani. Phela indlela la kuhamba khona ingqondo akufani lomgwaqo lapho okulezibananyana ezilamandla okumisa inkalakatha zezimota. Inkosi yamaNdebele yayikwazi lokhu, yikho nje yayihle yabe okuzathunjwa ingakayi empini. Kwakuyileyo ndlela amabutho ahle abe yizinja ezichithisiweyo, imicabango yayingaboni sitha kodwa ameva  endleleni yawo yokufumana abavele sebekwabelene. Nguwuphi umuntu ongathi wehlulekile ukuyathola okusuthisa inyama ngenxa yokuthi indlela ibilameva?

Sisesebafitshane sasifohla ingotsha zabo makhelwane sisiya ntshontsha amamengo. 

Wawusazi ukuba lanxa isikhala sikhanya sisincinyane, ikhanda lingavele lingene, umzimba uzalandela kuphela. Ngendlela efanayo ungawufikisa umcabango la oya khona uyafika ngempela. Lokho akutsho ukuba akuyi kuba lezinhlupho, kanye lezinhlungu okungakumisa endleleni, kodwa nxa ungalibalanga ukuthi kufika lokhu ubuvele usiya ngaphi, uhambo luyaqhubeka. Ingqondo yami seyaloba zonke izilobo zomdladla, yaze yenza ingwalo ezimbalwa ngazo, sengimelele umzimba ukuba lawo uze ufike khonale ikhanda eselikhona. Lanxa intuba oyitholileyo iphandla amehlo, njalo ihluzula umzimba njengengotsha, ukuze uthole okuhle okungangale, ntshungubalisa ikhanda. 

Yazi ukuthi lingavele lingene lona umzimba uzalandela kuphela ngoba linqoba yonke imigoqo!

Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zikamakhal’ ekhukhwini ezithi: +263775523605

Kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

 

Share This:

Sponsored Links