Uncategorized

Isigqi somdladla. . .ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITHUPHA LANSITHUPHA: Udlani?

13 Jun, 2019 - 00:06 0 Views

uMthunywa

Trevor Mhlanga

KUSUKELA ngosuku uzalwa ukudla kuyadingakala empilweni yakho; ukuze ukhule ube ngaka, yikudla.

Isikhathi esinengi sichithwa ukusebenzela, ukuthenga, ukupheka, udinga okungcono, uxoxa ngakho, ukutshingela, ukulondoloza, ukuncoma.

Ngendlela okunukelela ngayo kuyayithambisa inhliziyo egcwele inzondo, nxa amehlo ekubona amathe ahle agobhoze, nxa izandla zikubamba, inhliziyo itshaya ngamandla; lanxa sokusehla ngomphimbo inyawo ziyadlaladlala zodwa.

Kutholakala endaweni eziphakemeyo lasezitaladeni, kungatshiyana ngokuthi abantu abathile badla okunjani, kodwa kakho ongadliyo, kuze kuthi nxa umuntu engasenelisi kuzidlela ngenxa yomkhuhlane afunzwe ngemitshina, ngoba ngeke kuphileke kungadliwanga.

Kuqakathekile-ke ukunanzelela ukuba akusi konke ukudla okumfaneleyo umuntu, okunye kuyambhidliza.

Izolo okhekhe bebengavunyelwa ukudla amaqanda; lamuhla abawaziyo lo umthetho wayizolo, bengathi ukuvunyelwa kwenjetshane ukudla okubekelwe abadala kuphela yikho osekusenza baxhwale besesebancane.

Ngamanye amazwi kulobudlelwano phakathi kokudla lendlela umuntu aziphatha ngayo. Ukudla okufaneleyo akumkhulisi kuphela umuntu, kumupha lengqondo ekhaliphileyo ukuze enelise ukwenza izinqumo ezilohlonzi.

Inkulumo yomuntu ongalayekanga ifaniswa lokudla okungadliwayo, ukuziphatha kwakhe kufaniswe lowadlula zisengwa koninazala.

Lezi zibonelo ziletha umcabango wokuthi nxa ungeke uzithibe ekudleni, ilanga lingatshona enyakatho nxa ungenelisa ukuzithiba ekukhulumeni lekwenzeni.

Ukudla okuyingozi kakhulu yilokhu okufunza amehlo lendlebe, ingwalo ozibalayo, okubuka kumabonakude, izithombe ozikhangelayo, isinyeyo osilalelayo, ingoma ozitshayayo, lentshumayelo ozilalelayo.

Ungadla okuyingozi okungahambelani lawe, kulendlela ezinengi zokuzihlambulula ukususe lokhu okungafanelanga kuwe.

Lanxa ungadla izibiliboco, ukholise uze weqe, utshaye usabhenqu, uxoxele labasekhaya, ilanga lisiyatshona akusekho lokhuya kudla sokufuneka okunye. Khumbula ukuthi wena kawentshisi njengenkomo, nxa sekwedlule sekwedlule.

Ikanti nxa amehlo engabona, loba indlebe zingezwa lokhuya okuboniweyo kumbe okuzwileyo kungalethwa futhi emkhumbulweni, kuphindaphindwe, kuze kufumane indawo engqondweni kuhlale khona iminyaka leminyaka. Akucabange nxa kuyinto engcolileyo.

Nxa uvele usubonile subonile, futhi akula ndlela engcono ongafundiswa ngayo ngaphandle kokuzibonela. Lanxa besithi ukutshelwa yikuncitshwa okuzwileyo, ikakhulu nxa kuyingoma akulula ukuba ukukhohlwe.

Abazombangazwe bayakwazi lokhu, yikho behlala betshumayela ukuvotela okuthile kumbe ukuguqula okuthile. Abafundisi bayakwazi njalo yikho besadalala baze baginqe betshumayela ngoba ekhona ozahugwa yilawo mazwi.

Konke okukhangelayo kulamandla okukwenza uziphathe ngendlela thize, khangela ababukela imidlalo yeMelika, labo sebekhuluma babuye bagqoke njengalokhu abakubona kubomabonakude.

Kanengi nxa kusenzakala kuwe awukunanzeleli ukuba ukudla lokhu okufunza ingqondo ngamehlo langendlebe kuyakwenza ube yilokho oyikho khona; kodwa-ke njengoba usuyizwile lindaba qala manje ukukhetha ngonanzelelo ukuba udlani!

Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zikamakhal’ ekhukhwini ezithi: +263775523605 kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

Share This:

Sponsored Links