Uncategorized

ISIGQI SOMDLADLA: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISIKHOMBISA LANTATHU: Ukuxubha amazinyo engwenya

01 Aug, 2019 - 00:08 0 Views
ISIGQI SOMDLADLA: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISIKHOMBISA LANTATHU: Ukuxubha amazinyo engwenya

uMthunywa

Trevor Mhlanga

SELIBANTU bahle, sezivaliwe izitolo labanengi sebephindela ngemakhaya, yikho lapho ibhizimusi yokuthengisa izithelo lemibhida ekhula ngamandla.

Isiphithiphithi sakhona, zinyosi eziphethwe yizisu. UnakaSimbelekece ubizela abantu ngakuye, uSiqoqabonke laye ukhwaza ebabiza.

Ukunyakaza kwang’khona ingathi yibunyonyo osebuthole inyama ewele etafuleni.

Indlela zokuhuga abathengi ziyatshiyana kubathengisi, kodwa lumama okwakhe kuphambili.

Loba ngubani othenge kuye uyaphiwa imbasela kungelani lokuthi uthenge okunganani. Lokhu kuyabajabulisa abathengi kubacunule abanye abathengisi, kodwa akwaziwa ukuba leliqhinga lakhe uzaqhubeka ngalo kuze kube nini?

Nxa usenza icebo eliphathelane lobudlelwano labanye abantu kubhizimusi, esikolo, kumbe enkonzweni qaphelisa ungazifaki engozini.

Ungathi ngokuba uwode aba manengi bese unika labangafanelanga imbasela, inzuzo oyikhangeleleyo kuwo iyakulahlekela ungenza njalo.

Isenzo esihle kumele sibe lemingcele, ungenza okuhle udlulise amalawulo kuba ngokubi. Imvu njengenyamazana ethobekileyo lemnene ingaveza uthando kwezinye, kodwa akusi zonke ezifanele ukusondelelwa.

Akuyibone nansiya iqonda esizibeni sakoSiyengiwe inatha amanzi njengezinye inyamazana, ithi iyathi mehlo suka ibone ingwenya iwukhamisile ongangentuba yesilugu.

Iphunga eliphuma emlonyeni wengwenya alihlabusi lakanci, kungathi iginye iqaqa, amazinyo lawaya afana lameva ukucija, kawakhangeleki ngokungcola, kuzwisa usizi. Ibone kufanele limvu ukungena iganga idinge okuzingaja komtshekisane, funa lingwenya ingasizakala.

Wayenjalo loLalisile, umusa wakhe wawugeleza ngomlenze okokuthi ngitsho lezinanakazana zeganga wayezinakekela azisize nxa engahlangana lazo zilimele.

Kwelinye ilanga wazitshisa ngesakhe isikhuni mzwana ezama ukubhanditsha inyoka umsila, ibululu lahle lambonisa into yamehlo, kwaba yikuphela kwakhe. Imvu le ngendlela efanayo idinga umtshekisane kanje, injongo yikuxubha amazinyo engwenya.

Akusibo bonke abakuhlekelelayo ababuka okuhle okwenzayo, abanye yiziphangi ezijonge ukukudla zikuqede.

Uyakhukhuzeka usale ungasi nto yalutho; sebetshelane ngawe lembasela oyinikayo; babhuze kuwe uthi kumbe bayakuthanda, yikanti baqedelana lawe.

Usengozini enkulu nxa ungenelisi ukwehlukanisa phakathi kokuthandwa lokusetshenziswa, ukubukiswa okuhle lokubanjwa amehlo.

Inhlathu isebenzisa umbala wayo omuhle ukubamba impala, yona impala isithi ijabulisa amehlo, ingazi ukuba isibanjiwe.

Ukuphumelela kutsho ukwenza izinqumo ezinzima, esinye salezi zinqumo yikuthi hatshi; ikakhulu entweni ezingakusizi ngalutho.

Limqotho elithi kumele uphathe kuhle ohlangana labo endleleni kuhambo lwempilo, kodwa akutsho ukuba yisithutha. Ungezi okwemvu leyi okulunga kwayo kudlulisa amalawulo, tshiya ukuxubha amazinyo engwenya!
– Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zikamakhal’ ekhukhwini ezithi: +263775523605 kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

Share This:

Sponsored Links